Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” to czasopismo, którego głównym celem jest upowszechnianie wyników badań literaturoznawczych, językoznawczych, glottodydaktycznych i przekładoznawczych, cechujących się tematyczną różnorodnością, interdyscyplinarnością i wielością metodologicznych prezentacji zagadnień w nich poruszanych.

Dają one wyobrażenie o interesujących i niekiedy mało znanych zjawiskach literatury i języka rosyjskiego, a także różnych aspektów nauczania języka rosyjskiego w szkole i na studiach rusycystycznych.

Rocznik naukowy Instytutu Neofilologii – Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie poświęcony aktualnym badaniom naukowym w zakresie literatury rosyjskiej, językoznawstwa wschodniosłowiańskiego, glottodydaktyki i przekładu.

 

Rada Naukowa:

 • Andrzej Dudek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska,
 • Jevgenij Nikołajevicz Stiepanov, Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa, Ukraina,
 • Olga Viktorovna Trofimova, Tiumeński Uniwersytet Państwowy, Rosja,
 • Natalia Vładimirovna Kuzniecova, Tiumeński Uniwersytet Państwowy, Rosja,
 • Lyubov Viktorovna Kurkina, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja,
 • Yelena Berezovich, Uralski Uniwersytet Federalny w Yekaterinburgu, Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie, Rosja,
 • Marta Bjeletić, Institute for the Serbian Language of SASA, Belgrad, Serbia,

 

Działy

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Zasady kwalifikowania i recenzowania tekstów

 1. Po wpłynięciu tekstu Komitet Redakcyjny dokonuje jego wstępnej kwalifikacji pod kątem zgodności z profilem czasopisma.

 2. W wypadku pozytywnej kwalifikacji tekst kierowany jest do dwóch recenzentów spoza grona pracowników Uniwerystetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

 3. Zasadą jest wyznaczenie recenzentów, których miejsce afiliacji nie jest tożsame z miejscem afiliacji autora tekstu.

 4. Recenzja ma charakter obustronnie anonimowy, tzn. Komitet Redakcyjny nie ujawnia autorowi nazwisk recenzentów, recenzenci zaś nie znają tożsamości autora tekstu.

 5. Recenzja przygotowywana jest w formie pisemnej, opisowej (bez specjalnego formularza).

 6. Recenzja winna zawierać jednoznaczną konkluzję, tj. stwierdzenie o przeznaczeniu tekstu do druku (ewentualnie ze wskazaniem przez recenzenta koniecznych poprawek) lub wnioskowanie o odrzucenie tekstu.

 7. Po uzyskaniu recenzji Komitet Redakcyjny zapoznaje z nimi autora tekstu, prosząc o ustosunkowanie się do ewentualnych uwag recenzentów.

 8. W wypadku sprzecznych konkluzji recenzenckich Komitet Redakcyjny może wnioskować o powołanie dodatkowego recenzenta lub podjąć kolegialną decyzję o dalszych losach tekstu.

 9. Zbiorcza lista recenzentów zapraszanych do współpracy (bez wskazywania nazwisk recenzentów poszczególnych tekstów) podawana jest w każdym tomie rocznika.

 10. Autor zawiera umowę z Wydawnictwem Naukowym – wydawcą czasopisma, deklarując, że złożony tekst jest rezultatem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.

Kolegium Recenzentów

 • Dr hab. Anna Bolek (Kraków),
 • Prof. dr hab. Zofia Czapiga (Rzeszów),
 • Dr hab. prof. UR Ewa Dźwierzyńska (Rzeszów),
 • Dr hab., prof. UP Janusz Henzel (Kraków),
 • Prof. dr hab. Krystyna Iwan (Szczecin),
 • Dr hab. Katarzyna Jastrzębska (Kraków),
 • Prof. Igor Kim (Nowosybirsk, Rosja),
 • Prof. dr hab. Ewa Komorowska (Szczecin),
 • Dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik (Sosnowiec),
 • Prof. dr hab. Aleksander Naumow (Kraków, Wenecja, Włochy),
 • Prof. dr hab. Kazimierz Prus (Rzeszów),
 • Prof. dr hab. Wasilij Szczukin (Kraków),
 • Prof. dr hab. Wiesław Witkowski (Kraków),
 • Dr hab. prof. UG Katarzyna Wojan (Gdańsk),
 • Prof. dr hab. Władysław Woźniewicz (Poznań),
 • Dr hab. Włodzimierz Wysoczański (Wrocław),

 

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).Wszystkie artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.