Wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem podejścia zadaniowego w nauczaniu języków obcych

Halina Zając-Knapik

Abstrakt


Selected problems connected with applying the activity approach

to foreign language teaching

Abstract

 

In the article, the main problems connected with applying the activity approach are discussed. Some of its principles are presented in the light of the European System of Language Education, the works of J. Janowska, P. Scheffler, A. Kabzińska and W. Miodunka. The author presents also the other method oriented on activity connected with the activity approach, i.e. the project method, in the light of works of M. Niemiec-Knaś and M. Kolber.

 

Key words: activity approach, the project method, communicative approach, task, exercise.


Bibliografia


Literatura

Ellis R., The Evaluation of Communicative Tasks, [w:] B. Tomlinson (red.) Materials Development in Language Teaching, Cambridge: CUP, 1998, s. 217-238.

Ellis R., Task-Based Research and Teaching, Oxford: OUP, 2003.

Ellis R., Language Teaching Research and Language Pedagogy, Wiley-Blackwell 2012.

Frauenfelder U., Porquier R., Le problѐme des tâches dans l’étude de la langue de l’apprenant, “Languages” 1980, nr 57, s. 61-71.

Janowska I., O podejściu zadaniowym w nauczaniu języków obcych, „Języki Obce w Szkole” 2006, nr 3, s. 19-27.

Janowska I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2011.

Janowska I., Rozwijanie językowych działań receptywnych w podejściu zadaniowym, „Języki Obce w Szkole” 2016, nr 1, s. 32-38.

Kabzińska A., Podejście zadaniowe na lekcji języka obcego, „Języki Obce w Szkole” 2014, nr 1, s. 47-50.

Kolber M., Metoda projektu, czy tylko ornament dydaktyczny?, „Języki Obce w Szkole” 2012, nr 4, s. 32-35.

Krumm H. J., Unterrichtsprojekte – praktisches Lernen im Deutschunterricht, „Fremdsprache Deutsch” 1991, № 4, s. 4-8.

Miodunka W., Podejście zorientowane na działanie w nauczaniu języków obcych: od (małych) zadań do (dużych) projektów, „Języki Obce w Szkole” 2013, nr 2, s. 80-85.

Niemiec-Knaś M., Metoda projektów w nauczaniu języków obcych, Kraków 2011.

Nunan D., Task-Based Language Teaching, Cambridge: CUP, 2004.

Porquier R., Communication exolingue et apprentissage des langues, “Encrages”, Acquisition d’une langue éntrangѐre III, 1984, s. 17-47.

Skehan P., A Cognitive Approach to Language Learning, Oxford: OUP, 1998.

Willis J., A Framework for Task-Based Learning, Harlow: Longman, 1996.

Rada Europy, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa: CODN, 2003.

Scheffler P., Gramatyka oraz podejście zadaniowe w nauczaniu dorosłych, „Języki Obce w Szkole” 2007, nr 2, s. 43-48.

Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Ворожцова И. Б., Личностно-деятельностная модель обучения иностранному языку, Удмуртский Университет, Ижевск, 2000.

Леонтьев А.А., Психологические аспекты личности и деятельности, ИЯШ 1974, № 1, с. 80-86.

Леонтьев А.Н., Деятельность. Сознание. Личность, 2-ое изд., Москва, 1977.

Митрофанова О. Д., Традиционное и новое в методике преподавания русского языка как иностранного, [в:] А. Н. Щукин (ред.-сост.) Язык и культура в филологическом вузе. Актуальные проблемы изучения и преподавания. Сборник научных трудов, ГИРЯ им. А. С. Пушкина, Москва 2006, c. 181-189.

Рубинштейн С.Л., Основы общей психологии, Москва, 1946.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.