Projekt słownika przekładowego rosyjskiej leksyki politycznej

Bogumił Gasek

Abstrakt


Summary

The project of a translationdictionary of Russian politicalvocabulary

Thisarticlepresents a project of Russian-Polishtranslationaldictionary of politicalvocabulary. The authorformulatesprinciples of creating a modern online dictionary and the construction of a dictionaryentry. In the article the keyconcepts of politicaldiscourse, the phraseology of the language of Russian politics and the media, and so-calledfashionwordsareviewed as the mainsources of regularreplenishment of the dictionary. As a starting point for the search for equivalents, twomaintypes of textareoffered: articles on Russia and translated materials published in the Polishpress.

Key words: translational dictionary, equivalents, political vocabulary.


Bibliografia


Literatura

Bogusławski A., Ilustrowany słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.

Gasek B., Informacja ortofoniczna w rosyjsko-polskim słowniku przekładowym, „SlaviaOrientalis”, LXV, nr 2/2016, s. 377–393.

Glosbe, Rosyjsko-polski słownik online, https://pl.glosbe.com/ru/pl

Grosbart H., Szkic teoretycznych założeń projektu komputerowego słownika przekładowego i propozycja podjęcia prac nad prototypowym komputerowym słownikiem rosyjsko-polskim, [w:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej, pod red. Z. Saloniego, Białystok 1987, t. 338, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, s. 287–307.

HessenD., StypułaR., Wielki słownik polsko-rosyjski, t. 1–2, wyd. 5, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998.

Mirowicz A., DulewiczowaI., Grek-Pabisowa I., MaryniakowaI., Wielki słownik rosyjsko-polski, t. 1-2, wyd. VI, Wiedza Powszechna, Moskwa–Warszawa 1999.

Mędelska J., Refleksy polszczyzny północnokresowej w Wielkim słowniku rosyjsko-polskim, [w:] Współczesny język polski i rosyjski. Konfrontacja przekładowa, pod red. A. Bogusławskiego i J. Mędelskiej, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 81–105.

Słownikhttp://pl.bab.la/slownik/rosyjski-polski/

Słownik internetowy ling.pl, Słownik rosyjsko-polski,https://ling.pl/slownik/rosyjsko-polski/

Słownik internetowy PONS. Słownik rosyjsko-polski,http://pl.pons.com/

Słownik SJP.PL, http://sjp.pl/

Sokr.ru–самый полный словарь сокращений, акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов русского языка, сост. А. Лебедев, http://sokr.ru

Wawrzyńczyk J., Blaski i cienie translatosfery, [w:] Na tropach translatów, W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, pod red. W. Chlebdy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 167–175.

Wawrzyńczyk J., Bartwicka H., Małek E., Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim. Wielki słownik polsko-rosyjski. Autokomentarze i erraty, Wydawnictwo TAKT, Warszawa 2007.

Wielki multimedialny słownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski [Dokument elektroniczny], pod red. J. Wawrzyńczyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Wielki multimedialny słownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski [Dokument elektroniczny], pod red. J. Wawrzyńczyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Wielki słownik języka polskiego, kier. projektu P. Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN, http://wsjp.pl/

Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa, 2004.

Wikipedia. Wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_żuli_i_złodziei, [dostęp: 20.12.2016].

Współczesny słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, t. 1–2, Langenscheidt, Warszawa 2007.

БерковВ.П., Двуязычнаялексикография, Учебник. 2-еиздание, перераб. идоп. «Издательство Астрель»: «Издательство АСТ»: «Транзиткнига», Москва 2004.

Википедия – свободная энциклопедия, https://ru.wikipedia.org/wiki/Партия_жуликов_и_воров, [dostęp: 20.12.2016].

Кара-Мурза С.Г., „Совок” вспоминает, Эксмо, Алгоритм, Москва 2002.

Новейший большой толковый словарь русского языка, под ред. С.А. Кузнецовa, Норинт, Санкт-Петербург 2008.

Новиков В., Словарь модных слов: языковая картина современности, АСТ-Пресс, Москва 2011, Серия „Словари для интеллектуальных гурманов”.

СолонинМ., Из трёх версий оставляем одну,http://www.svoboda.org/a/27349663.html, [dostęp: 27.11.2016].

Źródła internetowe:

KacewiczM., Aleksiej Nawalny.Bloger, którego boi się Putin, Newsweek, 27.11.2016, http://m.newsweek.pl/swiat/aleksiej-nawalny--bloger--ktorego-boi-sie-putin,85672,1,1.html, [dostęp:29.12.2016].

Miedwiediew wstąpił do „partii oszustów i złodziei”. Historyczna decyzja premiera, Wprost 22.05.2012 https://www.wprost.pl/323897/Miedwiediew-wstapil-do-partii-oszustow-i-zlodziei-Historyczna-decyzja-premiera.html[dostęp: 29.12.2016].

PilawskiK., Ucieczka Putina, „Przegląd”, http://www.tygodnikprzeglad.pl/ucieczka-putina/[dostęp: 29.12.2016].

Rosyjska piosenka o kanciarzach i złodziejach, 06.02.2012, http://ander.salon24.pl/388507,rosyjska-piosenka-o-kanciarzach-i-zlodziejach[dostęp: 29.12.2016].

ГаспарянА., Елена Ваенга: «Не переношу на дух отвратный совок», http://www.mk.ru/culture/2016/07/08/elena-vaenga-ne-perenoshu-na-dukh-otvratnyy-sovok.html, [dostęp: 29.12.2016].

ЗлобинВ., Свобода лучше, чем несвобода,https://utro.ru/articles/2012/04/24/1042664.shtml, [dostęp: 29.12.2016].


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.