Łamanie maksymy ilości w polskich przedrukach rosyjskich komunikatów prasowych (na materiale Tygodnika Forum w latach 2009-2011)

Gabriela Sitkiewicz

Abstrakt


Breaking the Gricean maxim of quantity in the Polish reprints of Russian press releases (Polish Tygodnik Forum in 2009-2011)

Abstract

The Grice's cooperative principle are divided into four Gricean maxims. This paper draws attention to Maxim of Quantity. Make your contribution as informative as is required (for the current purposes of the exchange) and do not make your contribution more informative than is required. Speakers are assumed to provide as much information as required for effective communication in conversation and no more. From 140 issues of Tygodnik Forum, that were collected in 2009-2011, 20 press releases were selected and analyzed. The aim of the analysis is to show the effects of breaking the Gricean Maxim of Quantity.

Key words: Gricean Maxim of Quantity, speech acts, information act, linguistic manipulation, conversational maxims, cooperative principle, mass media, reprints of press releases

Bibliografia


Artykuły prasowe

Przedruk: Czegoś tu zabrakło, Tygodnik Forum nr 3/2011.

Oryginał: Чего не хватало полякам в российской версии катастрофы под Смоленском, slon.ru, 13.01.2011.

Przedruk: GRUba przesada, Tygodnik Forum nr 5/2010.

Oryginał: Ай да мы: взяли русского Джеимса Бонда! Арест в Польше нелегала ГРУ якобы привел к отставке генерала Корабльникова, Независимая Газета 22.01.2010.

Przedruk: Rozbił się na mnóstwo wersji, Tygodnik Forum nr 41/2010.

Oryginał: Самолет Качиньского разбился на множество версий, Moskowskij Komsomolec, 04.10.2010.

Przedruk: Szybciej już nie można, Tygodnik Forum nr 33/2010.

Oryginał: Как российская бюрократия помагает Качиньскому, slon.ru, 04.08.2010.

Przedruk: Trybuna dla Zakajewa, Tygodnik Forum nr 39/2010.

Oryginał: Трибуна для Закаева, Policom.ru, 22.09.2010.

Przedruk: Wkurzy się, jeśli jeszcze…, Tygodnik Forum nr 23/2010.

Oryginał: Что нового нашлось в черных ящиках из самолета Качиньского, slon.ru, 2.06.2010.

Literatura

Barańczak S., Słowo – perswazja – kultura masowa, „Twórczość” 1975, nr 7.

Bralczyk J., Język polityki i polityka językowa, Socjolingwistyka nr 1, Katowice 1977.

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Warszawa 2000.

Bralczyk J., Perswazja w tekstach politycznych – wprowadzenie do dyskusji, [w:] Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek –Kłosińska i T. Zgółka, Poznań 2003.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, Gdańsk 2004.

Grice H.P., Logika a konwersacja, [w:] Język w świetle nauki, red. B. Stanosz, Warszawa 1980.

Grzegorczykowa R., Teoretyczne i metodologiczne problemy semantyki

w perspektywie tzw. kognitywnej teorii językowej [w:] Polono-Slavica-Varsoviensa. Studia semantyczne, red. R. Grzegorczykowa i Z. Zaron, Warszawa 1993.

Grzegorczykowa R., Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, [w:] Język a kultura, tom 4: Funkcje języka i wypowiedzi, pod. red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1991.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 1990.

Grzegorczykowa R., O modalności intencjonalnej, [w:] Akty i gatunki mowy, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura. Lublin 2004.

Jabłoński W., Kreowanie informacji Media relations, Warszawa 2006.

Kołakowski L., O wypowiadaniu niewypowiadanego, [w:] Język a Kultura. t. 4, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991.

Kamińska-Szmaj I., Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski i P. Nowak, Lublin 2004.

Komorowska E., Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku polskim, Szczecin 2008.

Lepa A., Świat manipulacji, Częstochowa 1995.

Pisarek W., Język służy propagandzie, Kraków 1976.

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.

Pisarkowa K., Pragmatyczne spojrzenie na akty mowy, Polonica II, 1976.

Pisarkowa K., Pragmatyczny składnik kompetencji językowej, Polonica I, 1975.

Pisarkowa K., Zdanie mówione a rola kontekstu, [w:] Studia nad składnią polszczyzny mówionej, Wrocław 1978.

Pisarkowa K., Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka, Kraków 1994.

Puzynina J., O dyskursie oceniającym i dyrektywnym w tekstach prasy codziennej, PJ 2, 1984.

Puzynina J., Funkcje języka i akty mowy, Polonistyka, z. 3, 1987.

Puzynina J., Język wartości, Warszawa 1992.

Searle J.R., Speech act theory and pragmatics, Dordrecht 1980.

Skowronek K., Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 1993.

Szewczyk G., Śladami manipulacji. Stosunki polsko-rosyjskie w kontekście technik wywierania wpływu, [w:] Studia Russologica III, Kraków 2010.

Wierzbicka A., Genry mowy, [w:] Tekst i zdanie, Wrocław 1983.

Wierzbicka A., Akty mowy, [w:] Semiotyka i struktura tekstu, Wrocław 1973.

Wierzbicka A., O języku dla wszystkich, Warszawa 1965.

Witkowski T., Psychologia kłamstwa, Tarnów 2006.

Никитина К., Технологии речевой манипуляции в политическом дискурсе СМИ (на материале газет США), Уфа 2006.

Спицын Г. С., Качественные печатные СМИ Республики Польша в формировании общественного мнения о современной России, Санкт-Петербург 2008.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.