Slang w przekładzie

Tadeusz Szczerbowski

Abstrakt


Slang inTranslation

Abstract

The article looks at the translation of Russian slang into Polish. Regardless of the theoretical disputes concerning the relation between slang and colloquial language, translators are motivated by the principle to preserve within the translation the stylistic characteristics of the original, in other words to convey the slang by means of slang itself or colloquial language. Deviations from this principle are compensated for in other fragments of the text. Less frequently is reduction employed as its own form of concealment (for example the Polish Eh, ty to jesteś! as the functional equivalent of the RussianКакойтыприкольный!).

Keywords:Russianslang,colloquial language, literary translation,Dar'yaDontsova, YuriyTrifonov, Fima Zhiganets, Little Red Riding Hood


Bibliografia


Tekstyliterackie

БаштоваяК.,Вампир поневоле, Армада, Москва2010.

BasztowaK., Wampirzprzypadku, tłum. I. Wiśniewska-Repeczko, Fabryka Snów, Lublin 2009.

ДонцоваД., Гадюка в сиропе, Изд-во «Эксмо», Москва2003.

Doncowa D., Słodki padalec, tłum. E. Skórska, Wydawncitwo Videograf, Chorzów 2013.

Донцова Д., Уха из золотой рыбки, Изд-во «Эксмо», Москва 2003.

Doncowa D., Zupa zezłotejrybki, tłum. A. L. Piotrowska, Świat Książki, Warszawa 2004.

Жиганец Ф.,Мой дядя, честный вор в законе…(Классическая поэзия в блатных переводах), Изд-во Феникс, Ростов на Дону 1999.

ТрифоновЮ., Дом на набережной, «Дружба народов», 1976, № 1.

TrifonowJ., Dom nad rzeką Moskwą, tłum. Z. Fedecki, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1979.

Słowniki

Chaciński B., Wyczesanysłownik najmłodszej polszczyzny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

Czeszewski M., Słownik slangu młodzieżowego, Wydawnictwo Ekolog, Piła 2001.

Czeszewski M., Słownik polszczyzny potocznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1-50, red. H. Zgółkowa, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1994-2005.

Słowniczek współczesnej gwary uczniowskiej, red. M. Kreja, Uniwersytet Dzieci, Warszawa 2016.

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, Przedruk elektroniczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Słownik polskich leksemów potocznych, t. V, red. W. Lubaś, Wydawnictwo LEXIS, Kraków.

Stępniak K., Słownik gwar przestępczych, Oficyna Wydawnicza Mireki, Warszawa 2013.

Uniwersalny słownik języka polskiego. Wersja 2.0, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Wielki słownik rosyjski PWN. Wersja 2.1, red. J. Wawrzyńczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Wielkisłownikrosyjsko-polski, red. A. Mirowicz, Wiedza Powszechna, Warszawa, 2004.

Большой толковый словарь русского языка, ред. С. И. Кузнецов, Изд-во Норинт, Санкт-Петербург 2000.

Зугумов З. М., Русскоязычный жаргон. Историко-этимологический, толковый словарь преступного мира, Книжный мир, Москва 2014.

Квеселевич Д. И., Толковый словарь ненормативной лексики русского языка, Издательство Астрель, Издательство АСТ, Москва 2003.

Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Большой словарь русскогожаргона, Норинт, Санкт-Петербург 2001.

Никитина Т. Г.,Так говорит молодежь. Словарь сленга. По материалам 70-90 годов, Фолио-Пресс, Санкт-Петербург 1998.

Никитина Т. Г., Ключевые концепты молодежной культуры: тематический словарь сленга, Дмитрий Буланин, Санкт-Петербург 2013.

Срезневский И. И., Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. 1, Санкт-Петербург 1893.

Толковый словарь русской разговорной речи, Выпуск 1, ред. Л. П. Крысин, Языки славянской культуры, Москва 2014.

ФёдоровА. И., Фразеологический словарь руссого языка, Издательство Астрель, Издательство АСТ, Москва 2007.

Химик В. В., Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи, Норинт, Санкт-Петербург 2004.

Opracowania

Dutka A., Ducrot O., Nieufność wobec mowy potocznej, «Teksty Drugie» 1992, nr 1/2 (13/14), s. 161-174.

HayakawaS. I., Language in Action, Harcourt, Brace and Company, New York 1941.

Jakobson R., O językoznawczych aspektach przekładu, tłum. L. Pszczołowska, [w:] W poszukiwaniu istoty języka, tom I, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989, s. 43-49.

Łotman J., Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, Przekład i przedmowa B. Żyłko, Gdańsk 2008.

PisarkowaK., O komunikatywnej funkcji przemilczenia, „Zeszyty Prasoznawcze” Nr 1 (107), 1986, s. 25-34.

SwanM., Practical English Usage, Oxford University Press, Oxford 2015.

Szczerbowski T., Slang a przekład, „Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych”, red. T. Żeberek i T. Borucki, Kraków 1998, s. 65-69.

SzczerbowskiT., Rosyjskie teorie przekładu literackiego, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2011, s. 120-121.

ЖинкинН. И., Окодовыхпереходахвовнутреннейречи, «Вопросыязыкознания» 1964, № 6,s. 26-38.

Земская Е. А., Словообразование, [в:] О. П.Ермакова, Е. А.Земская, Р. И.Розина, Слова, с которыми мы все встречались: толковый словарь русского общего жаргона, Москва1999, с. XVII-XXVII.

Липатов А. Т., Сленг как проблема социолектики, Изд-во «Элпис», Москва 2010.

ОтинЕ., «Все менты — мои кенты…» (Как образуются жаргонные слова и выражения), Издательство ЭЛПИС, Москва 2006.

Соловьёва Н. Н.Как составить текст? Стилистические нормы русского литературного языка. «Издательство Оникс», «Издательство «Мир и Образование», Москва 2009.

Шкапенко Т., Хюбнер Ф., Русский “тусовочный” как иностранный, ФГУИПП «Янтарный сказ», Калиниград 2005.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.