«Центр», «периферия» и проблемы культурной идентичности в диспутах православия с католичеством (контексты и перемены)

Urszula Cierniak

Abstrakt


Center”, „Peripheryand Questions of Cultural Identity in the Debates of Orthodoxy with Catholicism (Contexts and Change)

Abstract

The terms "center" and "periphery" are used by representatives of many sciences in describing different  phenomena: geographical, socio - political, military, historical, ethnical and cultural. The question of “center” and “periphery” has been specially manifested in the relations between the Orthodox and the Catholics. Center - Rome - in the person of the Pope has aspired to supremacy in the Church, while those who felt like being the periphery of Rome waged a constant struggle for equality. This is why the Orthodox  tried to disobey the influence of Rome and, consequently, to preserve their religious identity. This article provides an overview of the main trends in the polemical religious disputes of Western and Eastern Christianity from the 12th century till the  19th.

 

Key words: center, periphery, Orthodox, Catholics, Rome pope, debates


Bibliografia


Bezwiński A., Książę Iwan Gagarin o pojednaniu Kościoła rosyjskiego z rzymskim, [w:] Bizancjum–prawosławie–romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Trans Humana, Białystok 2004, s. 131-140.

Хомяков А.С., Сочинения в двух томах. Т. 2. Работы по богословию, сост. В.А. Кошелева, Москва 1994.

Cierniak U., Religia z „krainy świętych cudów”. Słowianofil Aleksy Chomiakow i katolicyzm, [w:] Bizancjum–prawosławie–romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, trans Humana, Białystok 2004, s. 42-53.

Cierniak U., Wiara i władza. Wokół sporu o katolicyzm i chrześcijańską Europę w dziewiętnastowiecznej myśli i literaturze rosyjskiej, Częstochowa, Wydawnictwo AJD, 2013.

Gagarin I. (o. Józef Ksawery SJ), O pojednaniu Kościoła rosyjskiego z rzymskim. Nasz cel, przetł. i wstępem opatrzył A. Bezwiński, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Rosjoznawcze II. Nauki humanistyczno- społeczne”. Zeszyt 290, Toruń 1995. На русском языке: О примирении Русской церкви с Римской. Сочинение И. Гагарина, перевод и. Мартынова. Священникa Братства Иисусова, «Символ» № 8, Париж 1982, s. 206-241.

Ghervas S., Alexandre Stourdza (1791–854). Un intellectuel orthodoxe face á l’Occident, Editions Suzanne Hurter, Genève 1999.

Maistre Joseph de, O papieżu, Fronda-Apostolicum, Warszawa-Ząbki 2008.

Niedokończona dyskusja… Dziewiętnastowieczna polemika katolicko-prawosławna między Iwanem Gagarinem SJ i Aleksym S. Chomiakowem, ред. L. Augustyn, M. Kwaśnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Парсамов В.С., Жозеф де Местр и Александр Стурдза. Из истории религиозных идей Александровской эпохи, Издательство Саратовского университета, Саратов 2004.

Przebinda G., Między Moskwą i Rzymem Myśl religijna Rosji XIX i XX wieku, Kraków 2003.

Przebinda G., Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1922), Kraków 1998.

Rozaven (Jean Louis de Leissègues) De la Réunion de l'Église russe avec l'Église catholique, wstęp. Évêque d’Orleans Dupanloup, Paris 1864.

Coчинения Ф.И. Тютчева. Стихотворения и политическия статьи, С.- Петербург 1886.

Тамборра А., Католическая Церковь и русское православие. Два века противостояния и диалога, ББИ св. Апостола Андрея, Москва 2007.

Walicki A., Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do Renesansu religijno-politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.