«Прихоть истории»: к рецепции Бурной жизни Лазика Ройтшванеца Ильи Эренбурга в российской и польской критике

Agnieszka Ścibior

Abstrakt


«Прихоть истории»:к рецепции Бурной жизни Лазика РойтшванецаИльи Эренбурга в российской и польской критике

Статья посвящена анализу рецепции сатирического романа И. Эренбурга (1891–1967)Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца в российском и польском критическом простран-стве на материале статей, отзывов, предисловий и очерков. В результате проведенногоанализа автор делает следующий вывод: более «бурное» восприятие романа в России,чем в Польше объясняется его политической интерпретацией.Ключевые слова: Илья Эренбург, Лазик Ройтшванец, рецепция, польский перевод,цензура, статья, очерк, литературная критика

,,The Whim of History” – the Receptionof The Stormy Life of Lasik Roitschwantzby Russian and Polish Criticism

The article is devoted to scrutiny of the acceptance of the satirical novel written by I.Ehrenburg (1891–1967) called The Stormy Life of Lasik Roitschwantz in Polish and Russiancriticism, based on articles, reviews and prefaces. As a result of conducted analysis, the authorconcludes that more critical reception to the novel in Russia than in Poland can be explainedby its political interpretation.

Key words: Ilya Ehrenburg, Lasik Roitschwantz, reception, polish translation, censorship,article, essay, literary criticism


Bibliografia


Ильичев Л.Ф., Об ответственности художника перед народом, «Литературная газета»,

03.1963.

Рубашкин А.И., Швейк из Гомеля. о романе «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца», «Звез-

да» 1989, № 9, с. 170.

Сарнов Б.М., Случай Эренбурга, Эксмо, Москва 2006, с. 206.

Эренбург И.Г., Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца, Издательский Дом «Кристалл»,

Санкт-Петербург 2002.

Фрезинский Б.Я., Еврейский Швейк поет и пляшет в театре «Шалом», «Литературная

газета» 1999, № 25.

Фрезинский Б.Я., Илья Эренбург и Николай Бухарин (Взаимоотношения, переписка, ме-

муары, комментарии), «Вопросы литературы» 1999, № 1, http://magazines.russ.

ru/voplit/1999/1/frez.html [доступ: 28.11.2017].

Фрезинский Б.Я., Комментарии, [в:] И.Г. Эренбург, Собрание сочинений, т. III, Художе-

ственная литература, Москва 1991.

Фрезинский Б.Я., Об Илье Эренбурге (Книги, люди, страны): Избранные статьи и публи-

кации, Новое литературное обозрение, Москва 2013.

Фрезинский Б.Я., Письма Ильи Эренбурга Елизавете Полонской 1922–1966, «Вопросы

литературы» 2000, № 2, http://magazines.russ.ru/voplit/2000/2/eren.html [доступ:

11.2017].

Эренбург И.Г., Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца, Издательский Дом «Кристалл»,

Санкт-Петербург 2002.

Эренбург И.Г., Люди, годы, жизнь, т. IX, кн. VI, [в:] И.Г. Эренбург, Собрание сочинений в де-

вяти томах, Художественная литература, Москва 1967.

Bugajski L., Między książkami, «Życie Literackie» 1988, nr 22.

Dan A., Pochwała erenburgizmu, «Kurjer Lwowski», 30.01.1926.

Erenburg I., Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca, tłum. M. Grabowska, Towarzystwo Wydawnicze

«Rój», Warszawa 1928.

Fast P., Być człowiekiem: Ilja Erenburg i «Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca», [w:] I. Erenburg,

Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańcа, Videograf II, Katowice 1996.

Fast P., Ilja Erenburg ‒ szkic twórczości, «Język Rosyjski» 1988, nr 3.

Fast P., Nurt paraboliczny w prozie Ilji Erenburga. Między poetyką a interpretacją, Katowice

Hulka-Laskowski P., Nowe wcielenie Żyda wiecznego tułacza, «Wiadomości Literackie» 1929,

nr 34.

Jankowski A., Polityczno-panoramiczna powieść Ilji Erenburga «Upadek Paryża», «Studia Rossica

Posnaniensia» 1979, t. XII.

Jankowski A., Twórczość powieściowa Ilji Erenburga, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana

Kochanowskiego, Kielce 1982.

Kałużyński Z., Lejzorek na granicy historii, «Trybuna Literacka» 1958, nr 48.

Maciąg W., Z paryskich lat Erenburga, «Życie Literackie» 1957, nr 44.

Mondry H., Exemplary Bodies: Constructing the Jew in Russian Culture, since the 1880s, Academic

Studies Press, Boston 2010.

Napierski S., Wrażenia, «Wiadomości Literackie» 1927, nr 52.

Nieuważny F., Ilja Erenburg, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966.

Prędski A., Jak pracuje autor «Rwacza». U Ilji Erenburga, «Wiadomości Literackie» 1926, nr 22.

Rec. I. Erenburg, Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca, tłum. M. Popowska, Videograf II, Katowice

, «Śląsk» 1996 nr 9 (nota…).

Robin D., Powieść o wiecznym tułaczu, «Głos Poranny» 1929, nr 139.

Stern A., W oparach wojny, zaraza sentymentalizmu, «Wiadomości Literackie» 1927, nr 11.

Urbańska J., Radziecka powieść rosyjska w Polsce w latach 1918–1932, Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków

Wandurski W., Nowa proza rosyjska, «Wiadomości Literackie» 1924, nr 32.

Wandurski W., O źródłach zatrutych, skorpionach literackich, o mechanicznym Witrjonie rewolucji

i o znarowionym wyżle, «Dźwignia» 1927, nr 2/3.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.