Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica

Szanowni Państwo,

zachęcamy do nadsyłania propozycji tematów oraz artykułów do nowego numeru naszego czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”. Teksty do numeru XIII (2020) przyjmujemy do 15 kwietnia 2020 roku. Prosimy o przesyłanie ich za pośrednictwem strony internetowej lub na adres: bogumil.ostrowski@up.krakow.pl

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://studiarussologica.up.krakow.pl/

Zachęcamy do publikacji pracowników naukowych i dydaktycznych oraz doktorantów.

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA RUSSOLOGICA

ISSN 1689-9911


Rocznik naukowy Instytutu Neofilologii – Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie poświęcony jest aktualnym badaniom naukowym w zakresie literatury rosyjskiej, językoznawstwa wschodniosłowiańskiego, glottodydaktyki i przekładu.

Celem rocznika jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz publikacji wyników badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Neofilologii – Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, a także różnych ośrodków naukowych w Polsce i poza jej granicami.


No 11 (2018)

Spis treści

Articles

Ćwiczenia zapobiegające interferencji w nauczaniu języka rosyjskiego na I roku filologii rosyjskiej PDF
Halina Zając-Knapik 5-16
Метод корпусного исследования – преимущества и недостатки (на примере использования Национального корпуса русского языка) PDF
Izabela Kozera 17-32
Фразеологизмы русских говоров Одесщины в свете лингвокультурных кодов PDF
Наталья Арефьева 33-42
Роль грамматических знаний и умений в процессе усвоения пунктуации PDF
Лариса Михеева 43-52
Ironia w twórczości poetyckiej Bułata Okudżawy PDF
Paweł Ligęza 53-65
Trauma pierwszej wojny światowej w twórczości Zygmunta Krzyżanowskiego PDF
Paweł Łaniewski 66-76
Koncept apokatastazy w wybranych wierszach Siergieja Gorodieckiego z tomu Ярь PDF
Agnieszka Potyrańska 77-92
«Прихоть истории»: к рецепции Бурной жизни Лазика Ройтшванеца Ильи Эренбурга в российской и польской критике PDF
Agnieszka Ścibior 93-103
Авторские миры в критическом дискурсе конца ХІХ – начала ХХ веков PDF
Нина Раковская 104-112
Флейта как знак дионисийского мироощущения в авторском мифе Андрея Ширяева PDF
Светлана Фокина 113-123
Rzeczywistość radziecka i rosyjska w przekładzie (na materiale tłumaczeń anegdot rosyjskich na język polski) PDF
Marcin Dziwisz 124-134
вопросу о русских подстандартных нарицательных, образованных от имен собственных и их польских соответствиях PDF
Густав Михал Акартель 135-145


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.