Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica

Szanowni Państwo,

zachęcamy do nadsyłania propozycji tematów oraz artykułów do nowego numeru naszego czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”. Teksty do numeru XII (2019) przyjmujemy do 31 grudnia 2018 roku. Prosimy o przesyłanie ich za pośrednictwem strony internetowej lub na adres: gabriela.sitkiewicz@up.krakow.pl

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://studiarussologica.up.krakow.pl/

Chcielibyśmy przypomnieć, że czasopismo jest punktowane i w ministerialnym wykazie B obecnie ma 6 punktów.

Zachęcamy do publikacji pracowników naukowych i dydaktycznych oraz doktorantów.

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA RUSSOLOGICA

ISSN 1689-9911


Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica

Rocznik naukowy Instytutu Neofilologii – Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie poświęcony jest aktualnym badaniom naukowym w zakresie literatury rosyjskiej, językoznawstwa wschodniosłowiańskiego, glottodydaktyki i przekładu.

Celem rocznika jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz publikacji wyników badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Neofilologii – Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, a także różnych ośrodków naukowych w Polsce i poza jej granicami.


No 10 (2017)

Spis treści

Articles

Przestrzeń wybrana. Ogrody Eschera w „FUTU.RE” Dmitrija Głuchowskiego (na materiale polskiego przekładu powieści) PDF
Joanna Darda-Gramatyka 17-28
Łamanie maksymy ilości w polskich przedrukach rosyjskich komunikatów prasowych (na materiale Tygodnika Forum w latach 2009-2011) PDF
Gabriela Sitkiewicz 29-40
Ассоциативная семантика слова в виртуальном пространстве игрового художественного текста PDF
Татьяна Гридина 41-46
«Центр», «периферия» и проблемы культурной идентичности в диспутах православия с католичеством (контексты и перемены) PDF
Urszula Cierniak 47-58
Derfintos, czyli Tadeusz Bułharyn (1789-1859) – między rzeczywistością i autokreacją PDF
Irena Koza 59-68
Символика девушки в поэзии С.А. Есенина PDF
Jolanta Kur-Kononowicz 69-77
«А был ли мальчик?»: несколько штрихов к биографии Бориса Житкова PDF
Галина Василькова 78-86
Текст раешника в традиционной смеховой народной культуре PDF
Надежда Коновалова 87-92
Лев Шестов. Дилемма знания и веры PDF
Нина Раковская 93-102
Роман Владимира Маканина Две сестры и Кандинский: жанровый эксперимент PDF
Anna Stankeviča 103-109
Зеркальность и музыкальность во фрагменте поэтической картины мира Полины Барсковой. Аспект семиотизации страстей PDF
Светлана Фокина 110-118
Индивидуализация обучения – основная задача учителя в современной школе PDF
Dorota Dziewanowska 119-128
PERSONALIZACJA CELÓW OGÓLNYCH W NAUCZANIU ROSYJSKIEGO JĘZYKA BIZNESU NA STUDIACH RUSYCYSTYCZNYCH W ŚWIETLE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO. PDF
Karolina Gołąbek 129-141
O projekcie gry językowej – elementy coachingu jako narzędzie w procesie nauczania PDF
Gabriela Sitkiewicz, Joanna Darda-Gramatyka 142-153
Wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem podejścia zadaniowego w nauczaniu języków obcych PDF
Halina Zając-Knapik 154-164
Этапы развития креативной языковой компетенции PDF
Виктория Горбань, Юлия Саранина 165-174
Предпереводческий анализ текста (на материале одного четверостишия Осипа Мандельштама) PDF
Anna Bednarczyk 175-187
Projekt słownika przekładowego rosyjskiej leksyki politycznej PDF
Bogumił Gasek 188-198
Przekład – przekraczanie barier PDF
Maria Piotrowska 199-208
Несоответствия в переводе на польский язык романа О. Робски «Casual» PDF
Natalia Semeniuk 209-218
Slang w przekładzie PDF
Tadeusz Szczerbowski 219-230
М. Лермонтов по-украински (на примере поэзии «Белеет парус одинокий…») PDF
Leslava Korenovska 231-243


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.