Derfintos, czyli Tadeusz Bułharyn (1789-1859) – między rzeczywistością i autokreacją

Irena Koza

Abstrakt


Derfintos  known as Tadeusz Bulharin (1789-1859) – between reality and autocreationAbstract

 

Tadeusz Bulharin was one of the most controversial Russian writers and publisher of the firsthalf of the nineteenth century. Those who carried on a research work on his literary  and morals and historical novels. This article is an attempt at the presentation of Bulharin live from the perspective of his own assessment of himself, the people who surrounded him, the events in which he participated.Particular attention is paid in the article to the information (autocreation), which concluded in his Memories (Воспоминания).The author is emphasizing problems associated with determining the identity of the man which was born and was brought up as the Pole, and from the political reasons became a Russian. 

Key words: Tadeusz Bulharin, writers, publisher, autocreation, identity


Bibliografia


Literatura

Ambroziak D., Mickiewicz i inni Polacy we wspomnieniach rosyjskich memuarystek XIX wieku, „Acta Polono-Ruthenica” 2014, z. 19, s. 17-27.

Brückner A., Mitologia słowiańska, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/mitologia-slowianska.pdf, [dostęp: 12.02.2017 r.].

Булгарин Ф.В., Воспоминания. Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни, ч.1, 2, Санкт-Петербург 1846.

Федута А., Сюжеты и комментарии, Вильнюсь 2013.

Galster B., Twórczość Rylejewa na tle prądów epoki, Wrocław 1962.

Глушковский П.,Ф.В. Булгарин в русско-польских отношениях первой половины XIX века: эволюция идентичности и политических воззрений, Санкт-Петербург 2013.

Głuszkowski P., Polak, który wierzył w Rosję, http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,13611548,Polak__ktory_wierzyl_w_Rosje.html [dostęp: 18.11.2016r.].

Горбаневска Н., Поляки в Петербурге в первой половине XIX века, http://www.istpravda.com.ua/reviews/2011/04/30/37427/view_print/ [dostęp: 10.01.2017].

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbca, t. I, Warszawa 1976.

Horodyński Z., O Towarzystwie Szubrawców, Lwów 1883.

Jatczak G., Szkice i obrazki Tadeusza Bułharyna, [w:] „Studia Rossica Posnaniensia” 1986, z. 18, s. 39-55.

Крылов И.А., Полное собрание сочинений, т. III, Москва 1945-1946.

Кузовкина Т., Феномен Булгарина: проблема литературной тактики, Тарту 2007.

Mejszutowicz Z., Powieść obyczajowa Tadeusza Bułharyna, Wrocław 1978.

Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004.

Рейтблат А.И., Фаддей Венедиктович Булгарин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции, Москва 2016.

„Русская старина”, 1900, т. CIII, с. 561.

Sielicki F., Dziewiętnastowieczni pisarze rosyjscy w Polsce międzywojennej, Wrocław 1988.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988.

Śliwowska W., W kręgu poprzedników Hercena, Wrocław 1971.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.