O tłumaczeniu tytułów piosenek autorskich (na materiale twórczości Włodzimierza Wysockiego i Bułata Okudżawy)

Szymon Bryzek

Abstrakt


Названия произведений выполняют прежде всего идентифицирующую функцию – они выделяют данный текст среди других. Однако, помимо прочего, в зависимости от жанра, название произведения может выполнять также другие функции. Итак, в литературной традиции авторской песни заголовок песни тесно связан с текстом, являясь своего рода «введением» в текст. Он обращает он внимание на его смысл, подчеркивает то, что было важным для автора оригинального произведения. В нашей статье рассматриваются переводческие стратегии польских переводов заголовков песен Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы. Нами обсуждаются переводческие решения и приемы, обнаруженные в процессе их перевода (опущения, замена, дополнение, буквальный перевод). Нами также была предпринята попытка дать ответ на вопрос, в какой степени эти трансформации влияют на восприятие текста.

 

The titles of works mainly have an identifying function – they highlight text among other texts. However, in addition, depending on the genre, the title of a work may also perform other functions. So, in the literary tradition of the author’s song, the title of the song is closely related to the text, being a kind of “introduction” to the text, it draws attention to its meaning, emphasizes what the author conveys in the text. Our article deals with the translation strategies of the song title by the Polish translators of the works of Vladimir Vysotsky and Bulat Okudzhava. We analyze the trends we observe in their translation (omissions, substitutions, additions, literal translation) and try to give an answer as to how they affect the perception of the text.


Bibliografia


Bednarczyk A., Tłumaczenie w sferze oddziaływania kultury, [w:] Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2002.

Bednarczyk A., Wysocki po polsku – problematyka przekładu poezji śpiewanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.

Gagaczowska M., Tytuł i tłumaczenie, [w:] Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Wydawnictwo Edukator, Częstochowa 2000.

Gajda S., Społeczne determinacje nazw własnych tekstów (tytułów), „Socjolingwistyka” 1987, nr 6, s. 49–51.

Hejwowski K., Iluzja przekładu, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2015.

Markiewicz H., Tytuły dzieł literackich, [w:] Tytuły dzieł literackich, Universitas, Kraków 2003.

Дацко Д.A., Основные проблемы перевода авторской песни (на материале поэтических текстов В. Высоцкого, О. Митяева), http://www.wysotsky.com/0006/056.htm.

Левый И., Искусство перевода, Издательство Прогресс, Москва 1974.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.