Agresja werbalna w Sejmie (na przykładzie wypowiedzi posłów Sejmu VI kadencji)

Jadwiga Grunwald

Abstrakt


В статье рассматривается словесная агрессия в нижней палате польского парламента (сейм) в первые три месяца 6-го созыва (ноябрь 2007 г. – январь 2008 г.). Тогдашний правящий Сейм стал результатом выборов, которые состоялись 21 октября 2007 года после того, как депутаты предыдущего созыва решили закончить свой срок в 2007 году, а не в 2009 году. Сейм состоял из 460 депутатов: 451 депутат представлял четыре политические партии, 9 депутатов не принадлежали ни к одной фракции. Коалиционное правительство было сформировано двумя партиями: Гражданской платформой (Platforma Obywatelska, PO) и Польской народной партией (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL). Оппозицию сформировали «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) и «Левые и демократы» (Lewica i Demokraci, LiD). Депутаты Сейма 6-го созыва употребляли очень разнообразные формы словесной агрессии. Чтобы критиковать и оскорблять политических оппонентов, они использовали стратегию мнимой языковой вежливости, игры слов, семантические расширения лексем через их новую характеристику, стратегическое использование метафорических семантических объяснений, а также множество метафор и сравнений, стратегию «Мы» и «Они», обобщения с целью обесценить политического противника.

 

This article examines verbal aggression in the lower house of Polish Parliament (Sejm) in the first three months of the 6th term (November 2007 – January 2008). The then-governing Sejm was the result of elections which took place on Oct 21st, 2007, after the deputies of the previous term decided to end their term in 2007 instead of 2009. The Sejm consisted of 460 deputies: 451 deputies represented four political parties. 9 deputies didn’t belong to any fraction. Coalition government was formed by two parties: Civic Platform (Platforma Obywatelska, PO) and Polish People’s Party (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL). The opposition was formed by Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) and by Left and Democrats (Lewica i Demokraci, LiD). In order to criticize and insult political opponents, they use, among other things, a strategy of apparent language politeness, wordplay and verse, semantic extensions of lexemes through their new characterization, strategic use of metaphorical semantic explanations, as well as a wealth of metaphors and comparisons, as well as „We“ and „They“
and generalizations to depreciate the political adversary.


Bibliografia


Bralczyk J., O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2003.

Komorowska E., Gratulacje jako akt mowy we współczesnym języku polskim. Aspekt pragmalingwistyczny, [w:] Silva rerum. Rzecz o współczesnej polszczyźnie. Księga Jubileuszowa Pana Profesora Kazimierza Ożoga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021 (w opracowaniu).

Marcjanik M., Gratulacje, [w:] Polska grzeczność językowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1997.

Pisarek W., Szkic wstępu do politolingwistyki, „Prace Filologiczne” 1986, t. XXXIII, s. 55–60.

Pisarek W., Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Universitas, Kraków 2002.

Sojda S., Słowacka i polska politolingwistyka, [w:] Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci profesor Marii Honowskiej, red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Kraków 2010, s. 95–100.

Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP VI kadencji, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/main?OpenForm.

Tomanek P., Publicystyka polityczna Dmytra Doncowa z lat 1910–1944 w świetle politolingwistyki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.

Маслова В.А., Политический дискурс: языковые игры или игры в слова?, [в:] Политическая лингвистика, Екатеринбург 2008, s. 43–48.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.