Odwilż na ekranie, czyli o przekładzie filmu Карнавальная ночь na język polski

Iwona Mytyk

Abstrakt


«Оттепель» – период в истории СССР, оказавший влияние на разные сферы жизни, в том числе и кино. Фильм, положивший начало «оттепели», – это Карнавальная ночь, режиссер Э. Рязанов. Автор статьи пытается проанализировать фрагмент диалогового списка, в котором режиссер представляет борьбу «старых» и «молодых», то есть момент перехода из одной реальности в другую. Этот процесс подчеркивается в мировосприятии главных героев фильма, а также в лингвистическом слое, который подвергался сравнительному анализу. В качестве иллюстративного материала использован оригинальный фильм, а также его перевод на польский язык, сделанный методом закадрового голоса.

The Thaw was a period in the history of the USSR that influenced various areas of life, including cinematography. The film that started the thaw was Carnival Night, directed by E. Ryazanov. The author of the article analyses a fragment of the script’s dialogue, in which the director presents the struggle of the “old” and “young”: i.e., the moment of transition from one reality to another. This process is accentuated by the attitude of the film’s protagonists, as well as in the linguistic layer, which the author subjected to a comparative analysis. The original film was used as illustrative material, as well as its translation into Polish, made using the voice-over method.

Bibliografia


Bikkułowa I., Komizm w kultowej radzieckiej komedii filmowej epoki „odwilży” Noc sylwestrowa (1956) Eldara Riazanowa, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2017, № 4, s. 183 –192.

Bobula M., O odwilży i jej następstwach. Recenzja książki Joanny Wojnickiej: „Dzieci X Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956–1968”, „Studia Filmoznawcze” 2014, tom 35, s. 269–272.

Самый большой онлайн словарь, https://pl.glosbe.com/pl/ru

Chosiński S., Klasyka kina radzieckiego: Komediowy musical, który pogrzebał stalinizm, https://esensja.pl/film/recenzje/tekst.html?id=28775 [dostęp: 6.12.2021].

Gołaszewska M., Śmieszność i komizm, wyd. Ossolineum, Wrocław 1987.

Stożek P., Maszyna Chaplina, czyli amerykanizm w sowieckiej Rosji, „Kwartalnik Filmowy” 2017, № 99, s. 213–216.

Волобуев О.В., После ХХ съезда: «Карнавальная ночь», „Отечественная история” 2003, № 6, с. 68–70.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.