Dydaktyczne koncepcje Profesora Janusza Henzla

Halina Zając-Knapik

Abstrakt


В статье освещается научное творчество и лингводидактическая деятельность Януша Генцеля, выдающегося польского русиста, замечательного преподавателя и организатора, много лет заведовавшего кафедрой лингводидактики и возглавлявшего Отделение русской филологии в Краковской педагогической академии. Автор обращается к научным источникам и к личным воспоминаниям, представляя его исследования в области литературы и вклад в лингводидактику, в том числе созданный им репродуктивно-креативный метод изучения РКИ и опыт применения достижений психолингвистики в процессе обучения иностранным языкам. Раскрывается также неустанная наставническая деятельность профессора по подготовке и пестованию научно-педагогических кадров Отделения русистики. In the article, scholar and didactic activities of Janusz Henzel, eminent Polish Russian language scholar, respected glottodidactic specialist, and excellent lecturer and organiser as well are discussed. For many years, Janusz Henzel was the head of Russian Philology Institute and administered the department of glottodidactics. Basing on scholar studies and personal memories of Janusz Henzel, his achievements in the field of literature and glottodidactics are shown and his reproductive-creative method applied in teaching Russian as a foreign language is desribed. The attention is paid as well to his interest in the field of psycholinguistics. His contribution to the development of the didactic academic staff of the Russian Philology Institute of Pedagogical University in Cracow is emphasised.

Bibliografia


Chmiel J., Nowak K., Surowiecka L., Szczęśniak J., Język rosyjski dla klasy V dziesięcioletniej szkoły średniej. Podręcznik eksperymentalny, red. J. Henzel, cz. I–III, IKNiBO, Kraków 1976.

Chomiak M., Wilk syty i owca cała. Frazeologia języka łemkowskiego, książka pomocnicza dla uczniów szkoły podstawowej i średniej, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, Legnica 2022.

Chomiak M., Henzel J., Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka łemkowskiego, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, Legnica 2012.

Cieślińska W., Janusz Henzel – w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Rusycystyczne” 1995, z. 9, s. I–II.

Gałecki W., Jeszcze raz przez życie. Wspomnienia, przedm. J. Hulewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966.

Dziewanowska D., Biografia Profesora Janusza Henzla, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” 2007, z. 1, s. 5–7.

Dziewanowska D., Ćwiczenia z wymowy i intonacji rosyjskiej dla uczniów szkoły podstawowej. Materiały do nauczania eksperymentalnego, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1986 (reedycja 1988, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa).

Dziewanowska D., Kształtowanie sprawności mownych w procesie nauczania języka rosyjskiego metodą reproduktywno-kreatywną w klasach V i VI szkoły podstawowej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1993.

Dziewanowska D., Wskazówki dla uczniów klasy V korzystających z podręcznika eksperymentalnego do nauki języka rosyjskiego, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1985 (reedycja 1988, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa).

Dziewanowska D., Szczęśniak J., Podręcznik eksperymentalny do nauki języka rosyjskiego dla uczniów klasy piątej, red. J. Henzel, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1985; wyd. 2: WSiP, Warszawa 1988.

Gil J., Kształtowanie sprawności pisania w nauczaniu języka rosyjskiego w szkole podstawowej. Materiały do seminarium specjalistycznego z metodyki nauczania języka rosyjskiego, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1991.

Henzel J., Dzieje dydaktyki języka rosyjskiego [w:] Dzieje dydaktyk przedmiotowych w 65-letniej tradycji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, red. J.R. Paśko, K. Potyrała, J. Zielińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2011, s. 201–217.

Henzel J., Instytut Filologii Rosyjskiej [w:] Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 1946–1981, red. Z. Ruta, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1981, s. 102–119.

Henzel J., Nauczanie języka rosyjskiego metodą reproduktywno-kreatywną, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1978.

Henzel J., Propozycje metodyczne w zakresie prowadzenia ćwiczeń praktycznych z języka rosyjskiego dla studentów filologii rosyjskiej WSP, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Rusycystyczne II” 1967, z. 27, s. 57–67.

Henzel J., Stan obecny i perspektywy nauczania języka rosyjskiego w Polsce, „Neofilolog” 1999, nr 7, s. 55–57.

Henzel J., Wspomnienia rusycysty [w:] Uczelnia w mojej pamięci: kartki z dziejów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zebrał T. Budrewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2011, s. 51–81.

Henzel J. (Генцель Я.), Обучение русскому языку как иностранному репродуктивно-креативным методом, „Русский язык за рубежом” 1988, № 3, c. 49–52.

Henzel J., Jochym-Kuszlikowa L., Instytut Filologii Rosyjskiej [w:] Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 1946–1981, red. Z. Ruta, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1996, s. 79–89.

Henzel J., Sławęcka E., Smaga J., Katedra Języka i Literatury Rosyjskiej w latach 1961–1971 [w:] Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie w latach 1961–1971. Główne kierunki działalności dydaktycznej i naukowej, red. Z. Tabaka, seria Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, z. 46, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1973, s. 81–104.

Henzel J., Szędzielorz E., Wymowa i intonacja rosyjska (skrypt dla słuchaczy I roku filologii rosyjskiej WSP); wyd. IV z suplementem, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków 1980; wyd. 5: 1986.

Józefiak S., Lekcja języka rosyjskiego a praca domowa uczniów w szkole podstawowej. Materiały pomocnicze do seminarium specjalistycznego z metodyki nauczania języka rosyjskiego, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1986.

Józefiak S., Sterowanie procesem opanowywania mowy produktywnej na etapie przyswajania podstaw języka obcego (na materiale języka rosyjskiego), Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 1999.

Leksykon profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946–2006, red. J. Hampel, F. Kiryk, I. Pietrzkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, s. 166.

Marton W., Methods in English Language Teaching. Frameworks and Options, Prentice Hall, New York–London 1988.

Program nauczania języka łemkowskiego (rusińskiego) dla szkoły podstawowej i gimnazjum, wyd. I, Warszawa–Legnica 1999.

Prezes Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego prof. Janusz Henzel – 60-latkiem, „Przegląd Rusycystyczny” 1995, z. 3/4, s. 265.

Szędzielorz E., Nauczanie rosyjskiej intonacji zdaniowej na studiach rusycystycznych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1978.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 40 roku działalności, oprac. F. Kiryk, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1986, s. 24–25.

Współcześni slawiści polscy. Informator, red. E. Małek, M. Korytowska, Grell, Kraków 2000, s. 37–38.

Zając H., Ewolucja teorii nauczania języka rosyjskiego w szkole polskiej w latach 1950–2000, cz. I: Metody glottodydaktyczne, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2008, https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/566 [dostęp: 12.12.2022].

Zając H., Ewolucja teorii nauczania języka rosyjskiego w szkole polskiej w latach 1950–2000, cz. II: Kształtowanie sprawności językowych, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2009, https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/766 [dostęp: 12.12.2022].


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.