Tłumaczenie w królewskim stylu? O polskim i rosyjskim przekładzie tytułów odcinków serialu „The Crown”

Aleksandra Gnyp

Abstrakt


Статья посвящена переводу заглавий эпизодов популярного исторического костюмированного сериала «Корона» на польский и русский языки. Названия эпизодов подразделяются с семантической точки зрения, с учетом их коннотаций. Было выделено пять групп, которые относятся к антропонимам, топонимам, названиям событий, предметов или веществ. Отдельную категорию составляют названия, связанные с элементами третьей культуры. В нее включаются имена, относящиеся к таким языкам, как французский, немецкий, валлийский и латинский. Автор обращает также внимание на сходства и различия в переводе заглавий эпизодов на польский и русский языки. The article deals with the translation of episode titles of the popular historical costume series „The Crown” into Polish and Russian. The titles of the episodes are subdivided semantically, taking into account their connotations. Five groups have been distinguished, which refer to anthroponyms, toponyms, names of events, objects or substances. Names related to the elements of the third culture form a separate category. This includes names related to languages such as French, German, Welsh and Latin. The author also draws attention to similarities and differences in the translation of episode titles into Polish and Russian.

Bibliografia


Belczyk A., Tłumaczenie filmów, Wydawnictwo Dla szkoły, Bielsko-Biała 2007.

Gajda S., O tytułach tekstów. Wprowadzenie do problematyki, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska”, 1990, t. XXIX.

Hejwowski K., Iluzja przekładu. Przekładoznawstwo w ujęciu konfrontatywnym, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2015.

Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Jarniewicz J., Przekład tytułu: między egzotyką a adaptacją [w:] Przekładając nieprzekładalne, red. O. Kubińska, W. Kubiński, M. Kur, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

Krasnowski A., Języki regionalne i mniejszościowe Wielkiej Brytanii. Opracowanie tematyczne, OT-677, Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji. Kancelaria Senatu, Warszawa 2020.

Lacey R., The Crown. Oficjalny przewodnik po serialu. Elżbieta II, Winston Churchill i pierwsze lata młodej królowej, t. 1, Londyn 2017.

Lacey R., The Crown. Oficjalny przewodnik po serialu. Afery polityczne, królewskie bolączki i rozkwit panowania Elżbiety II, t. 2, Londyn 2019.

Lipiński K., Mity przekładoznawstwa, Egis, Kraków 2004.

Lipiński K., Vademecum tłumacza, Idea, Kraków 2006.

Nowak M., Tłumacz jako autor tytułów filmów i seriali, „Białostockie Archiwum Językowe” 2017, nr 17, s. 151–161.

Rutkiewicz-Hankiewicz M., Genologia onimiczna. Nazwa w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.