Reminiscencje mitologiczne w polskiej i rosyjskiej wersji gry komputerowej Dota 2 – analiza porównawcza

Marcin Dziwisz

Abstrakt


Статья посвящена проблеме использования отсылок к мифологическим персонажам в киберспортивных играх. Создатели игры обращаются к мотивам из греческой, англосаксонской, римской и китайской мифологии. Проведенное исследование показало, что изображение мифологических персонажей, используемых в игре, отличается по сравнению с образом, который функционирует в сфере мифологии и фольклора. This article is devoted to a problem of using references to mythological characters in e-sport games. Creators of the game refer to motifs from Greek, Anglo-Saxon, Roman and Chinese mythology. Conducted research has shown that the image of the threads and mythological characters used in the game is somewhat distorted compared to the original.

Bibliografia


Bajew W., Rola formy i organizacji tekstu pisanego w akcie kreacji świata gry komputerowej na przykładzie Heroes Might and Magic V: Tribes of the East, „Replay” 2020, Vol. 7, No. 1, s. 27–45, https://doi.org/10.18778/2391-8551.07.02.

Jemioło D., W Polsce jest nawet 20 mln graczy. Jak wygląda branża gamingowa w Polsce?, https://nowymarketing.pl/a/36394,w-polsce-jest-nawet-20-mln-graczy-jak-wygladabranza-gamingowa-w-polsce [dostęp: 7.11.2022].

Kochanowicz R., „Cybernetyczne doświadczenia” – fabularyzowane gry komputerowe w perspektywie hermeneutyki, „Homo Ludens” 2013, nr 1, s. 119–128.

Kochanowicz R., Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej. Analizy, interpretacje i wnioski z pogranicza poetyki, aksjologii, dydaktyki literatury, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014.

Langacker R.W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, red. Kardela, tłum. J. Berej et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.

Pawlas S., Obraz Boga / bogów w wybranych językach ugrofińskich, rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012, s. 17, http://depotuw.ceon.pl/handle/item/248[dostęp: 18.12.2022].

Roberts J., Chinese mythology A to Z, Facts On File Inc, New York 2004.

Słownik mitów i tradycji kultury, red. W. Kopaliński, Bellona, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2011.

Szymański M., Kultura nordycka i gotyk jako miejsca wspólne w wirtualnej rzeczywistości. Reprezentacja historycznych stylów na wybranych przykładach komputerowych gier fantasy, „Homo Ludens” 2021, nr 1(14), s. 207–234.

Галанина Е.В., Батурин Д.А., Мифологические структуры в видеоиграх: архетипы, «Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение» 2019, № 36, s. 31–48.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.