O przekładzie elementów kategorii potoczności (na podstawie rosyjskiego przekładu polskiej komedii Chłopaki nie płaczą w reżyserii Olafa Lubaszenki)

Iwona Mytyk

Abstrakt


Цель данной статьи – представить проблему разговорности в кинопереводе. Нейтрализация языка – распространенное явление в кинопереводе, последствия которого можно увидеть в неправильном восприятии сюжета. В статье представлены важнейшие черты разговорной речи, а также проанализированы отрывки из польской комедии «Парни не плачут», реж. Олаф Любащенко и ее перевод на русский язык. Основное внимание уделялось элементам, формирующим общность высказывания и его воплощение в переводе. The purpose of this article is to present the problem of colloquiality in film translation. Language neutralization is a common phenomenon encountered in film translation, the effects of which can be seen in the wrong reception of the plot. The article presents the most important features of colloquial language, and analyzes excerpts from the Polish comedy “Boys don’t cry”, dir. Olaf Lubaszenko and its translation into Russian. The focus was primarily on the elements that build the commonness of the utterance and its implementation in translation.

Bibliografia


Garcarz M., Przekład slangu w filmie, Tertium, Kraków 2007.

Jędrzejczak B., Słownik sloganów reklamujących polskie marki terytorialne, t. 1: Polska i województwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018.

Małek M., Zjawiska podstandardowe w przekładzie scenicznym, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” 2020, nr 13, s. 194–205.

Nida E., Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating, Brill, Leiden 1964.

Piepiórka M., Box office, kinocentryzm i polskie kino lat dziewięćdziesiątych, „Panoptikum” 2016, nr 16, s. 105–120.

Sierra M.J., Dubbing or subtitling humour: does it really make any difference [w:] Translating Humour in Audiovisual Texts, Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Bern 2014, s. 311–331.

Szarkowska A., Przekład audiowizualny w Polsce – perspektywy i wyzwania, „Przekładaniec” 2009, nr 20, s. 8–25.

Warchala J., Kategoria potoczności w języku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.

Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Мокиенко В.М,. Никитина Т.Г., Большой словарь русских поговорок, Олма Медиа Групп, Москва 2007.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.