Elementy coachingu w przestrzeni komunikacji akademickiej

Gabriela Sitkiewicz

Abstrakt


Данная статья является попыткой представить авторский курс, направленный на поддержку личностного развития студента и формирование компетенций желательных для рынка труда будущего. В первой части обсуждаются задачи, стоящие перед образованием в динамично меняющейся под влиянием многих сложных факторов (политических, социальных, культурных, экономических правил) действительности, а также ключевые сквозные навыки, позволяющие участвовать в жизни мира, постоянной чертой которого являются быстрые трансформации. Во второй части подробно рассматривается предлагаемый курс, который является попыткой рассмотреть образовательное пространство как социальное пространство, в котором личность побуждается к действию. This article is an attempt to present the author’s course aimed at supporting the student’s personal development and the formation of competences desirable for the labour market of the future. The first part discusses the challenges posed to education in a reality changing dynamically under the influence of many complex phenomena (political, social, cultural, economic) and the key transversal skills enabling participation in a world whose constant feature is rapid change. The second part discusses in detail a course proposal that attempts to treat the educational space as a social space in which the individual is stimulated to take action.

Bibliografia


Czerwiński K., Edukacja w perspektywie inkontrologii. Spotkanie jako kategoria pedagogiczna [w:] Edukacja w przestrzeni społecznej – paradygmaty zmian, red. A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, A. Szwarc, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021, s. 189–204.

Juszczyk-Rygałło J., Płynna tożsamość czy tożsamości wielorakie młodzieży?, „Studia Paedagogica Ignatiana” 2016, t. 19, nr 4, s. 119–137, https://doi.org/10.12775/SPI.2016.4.007

Kowaluk-Romanek M., Samujło M., Sokołowska-Dzioba T., Budowanie relacji w przestrzeni edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2022.

Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Mazurska Wszechnica Nauczycielska, Olecko 1995.

Pater R., Zapotrzebowanie na umiejętności na rynku pracy i w przestrzeni życia społecznego w Polsce, „Edukacja” 2019, nr 2(149), s. 85–100.

Staszewicz M., Walczak D., Edukacja włączająca w świetle zapisów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, „Edukacja” 2021, nr 1(156), s. 7–20.

Szymański M.J., Zmiana społeczna a edukacja przyszłości [w:] Edukacja w przestrzeni społecznej– paradygmaty zmian, red. A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, A. Szwarc, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021, s. 21–35.

Wereszczyńska K., Tożsamość i tożsamość obywatelska jako zadanie dla edukacji [w:] Edukacja w przestrzeni społecznej – paradygmaty zmian, red. A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, A. Szwarc, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021, s. 219–240.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.