Философия и литература: сущность Я в прозе Эдварда Стахуры

Lesława Korenowska

Abstrakt


В статье представлены размышления о ипостасях сущности Я в прозе польского писателя, поэта и переводчика Эдварда Стахуры на примере сборника рассказов Się. Согласно писателю, наполнение сущности человека тесно связано с его открытием себя самого (своего Я); рождением человека-никто, отождествляющему себя с новым человеком, которому ничего не нужно и который все знает; потребностью иметь двойника и счастьем найти себя в другом человеке. Мы можем рассматривать человека-никто как некий вид Абсолюта. Для того, чтобы представить целостный образ человека-никто, Стахура мастерски использует различные творческие приемы (встречи героя с разными людьми, философского характера размышления, потребность иметь друга, странствования и др.). The article discusses the essence of I in Edward Stachura’s prose on the example of the stories titled “Się” (“Self”). The fulfillment of the essence of human being in the Polish writer is closely related to the discovery of himself (his I), the birth of a man-nobody (according to Stachura, he is identified with a new person who does not need anything and knows everything), the need for a double and finding himself in other man. We can consider him as a kind of Absolute. Stachura uses various writer’s techniques (meetings with other characters, philosophical reasoning, the need of a friend, traveling etc.) in order to present a complete image of a person-nobody.

Bibliografia


Beczek J., Teraz oto jestem. Edward Stachura we wspomnieniach, Bellona, Warszawa 2020.

Bereza H., U źródeł, [w:] H. Bereza, Związki naturalne: szkice literackie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978.

Borkowska G., Edward Stachura: Nie wszystko jest poezją, [w:] Sporne postacie polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie, red. A. Brodzka, L. Burska, Instytut Badań Literackich, Warszawa 1995.

Buchowski M., Edward Stachura: biografia i legenda, Magnes, Opole 1992.

Buchowski M., Buty Ikara. Biografia Edwarda Stachury, Iskry, Warszawa 2015.

Burek T., Mgła i pierwsze przebłyski jasności, „Twórczość” 1966, nr 11, s. 120–129.

Czochralska B., Ktoś spoza planety. Sp otkania z Edwardem Stachurą, Universitas, Kraków 2014.

Eliade M., Sacrum. Mit. Historia. Wybór esejów, tłum. A. Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.

Falkiewicz A., Stachura (I), „Teksty: Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja” 1981, nr 1(55), s. 85–105.

Jaspers K., O źródle i celu historii, tłum. J. Marzęcki, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2006.

Kant I., Krytyka czystego rozumu, tłum. P. Chmielowski, Zapomoga Kasy Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowem im. Józefa Mianowskiego, Warszawa 1904.

Pachocki D., Stachura totalny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

mb, Edward Stachura – żył tak, jak pisał, https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1200801,Edward-Stachura-%e2%80%93-zyl-tak-jak-pisal [дата обращения: 18.04.2022].

POlek A., Edward Stachura – Biografia, http://stachuriada.pl/index.php/biografia [дата обращения: 29.08.2022].

Sartre J.-P., Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, tłum. J. Kiełbasa et al., posłowie P. Mróz, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007.

Shvarts T., Ot Shopenhauera k Heideggeru, [в:] Т. Шварц, От Шопенгауэра к Хейдеггеру, Прогресс, Москва 1964.

Stachura E., Fabula rasa. Z wypowiedzi rozproszonych, [w:] E. Stachura, Poezja i proza, t. 5, red. H. Bereza, Czytelnik, Warszawa 1984.

Stachura E., Nocna jazda pociągiem, [w:] E. Stachura, Opowiadania, red. H. Bereza, t. 2, Czytelnik, Warszawa 1984.

Stachura E., Się, [w:] E. Stachura, Opowiadania, red. H. Bereza, t. 2, Czytelnik, Warszawa 1984.

Stefańczyk T., Twórca Edward Stachura, grudzień 2006, https://culture.pl/pl/tworca/edward-stachura [дата обращения: 16.08.2022].

Szyngwelski W., Kalendarium życia i twórczości Edwarda Stachury, Rytm, Warszawa 2003.

Zaworska H., O „Fabule rasie” Stachury, „Twórczość” 1980, nr 1, s. 12–21.


Pełny tekst: PDF (Russian)

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.