W świetle Taboru. Przemiana człowieka w piśmiennictwie Filareta Drozdowa

Mikołaj Mazuś

Abstrakt


Цель настоящей статьи – проанализировать труды св. Филарета Дроздова, московского митрополита XIX века, с точки зрения преображения человека в новое, обновлённое существо. В первую очередь автор статьи затрагивает тематику православной антропологии, в том числе Божьего образа и подобия в человеке, а также вопрос благодати. Затем статья концентрируется на идеях московского митрополита, касающихся Евхаристии и молитвы как средств преображения человека. Обожествление (теозис), благодать и несотворённый свет – эти вопросы в творчестве Филарета Дроздова подвергаются анализу в следующей части статьи. В заключении автор подытоживает выводы, подчёркивая значение трудов московского митрополита для богословия и философии Православной Церкви.The aim of the article is to discuss the literary legacy of St. Philaret Drozdov in the context of human transformation into a new creation. First, the author presents the most important issues concerning Orthodox anthropology, the concepts of the image and likeness of God, and the issue of grace. Then, he presents the position of the Moscow Metropolitan on the Eucharist and prayer as means of the transformation of a man. Afterwards, the author draws attention to the views of St. Philaret Drozdov on deification, grace and uncreated light in the context of the transformation of a human being. In conclusion, the author summarizes the considerations, emphasizing the importance of the work of the Moscow Metropolitan in the history of the thought of the Eastern Church.

Bibliografia


Bóg żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego, red. H. Paprocki, tłum. A. Kuryś, M. Romanek, H. Paprocki, J. Rozkrut, Kairos, WAM, Kraków 2001.

Evdokimov P., Prawosławie, tłum. J. Klinger, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1986.

Evdokimov P, Poznanie Boga w tradycji wschodniej. Patrystyka, liturgia, ikonografia, tłum. A. Liduchowska, Wydawnictwo M, Kraków 1996.

Kuffel J., Hezychazm Rusi Moskiewskiej. Metoda interpretacji na podstawie wybranych zabytków literatury przekładowej i oryginalnej, Wydawnictwo Promo, Kraków 2013.

Kuffel J., W drodze na Tabor. Theosis w życiu i twórczości św. Paisjusza Wieliczkowskiego, Wydawnictwo Promo, Kraków 2005.

Łosski W., Teologia mistyczna Kościoła wschodniego, tłum. I. Brzeska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1987.

Święty Serafim Sarowski, żywot i pouczenia, red. G. Hagioryta, M. Jakimiuk, J. Misiejuk, Bratczyk, Hajnówka 1999.

Флоровский Г., Восточные отцы IV-го века, Из чтений в Православном Богословском институте в Париже, Париж 1990.

Кутикин В., Иван Васильевич Киреевский и старец Макарий Оптинский: путь от западничества к славянофильству, https://www.optina.ru/pub/p34/ [dostęp: 29.03.2022].

Ткаченко А., Исповедь, [в:] Православная энциклопедия, https://www.pravenc.ru/text/675011.html [dostęp: 25.10.2021].

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. 3, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1980.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.