Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” to czasopismo, którego głównym celem jest upowszechnianie wyników badań literaturoznawczych, językoznawczych, glottodydaktycznych i przekładoznawczych, cechujących się tematyczną różnorodnością, interdyscyplinarnością i wielością metodologicznych prezentacji zagadnień w nich poruszanych.

Dają one wyobrażenie o interesujących i niekiedy mało znanych zjawiskach literatury i języka rosyjskiego, a także różnych aspektów nauczania języka rosyjskiego w szkole i na studiach rusycystycznych.

Rocznik naukowy Instytutu Neofilologii – Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie poświęcony aktualnym badaniom naukowym w zakresie literatury rosyjskiej, językoznawstwa wschodniosłowiańskiego, glottodydaktyki i przekładu.

 

Rada Naukowa:

 1. Dr hab. Marta Bjeletić (Belgrad, Serbia)

 2. Dr hab. prof. UJ Andrzej Dudek (Kraków, Polska)

 3. Prof. dr hab. Ilona Janyšková (Brno, Czechy)

 4. Prof. Igor Koškins (Ryga, Łotwa)

 5. Prof. dr hab. Ľubor Králik (Bratysława, Słowacja)

 6. Prof. dr hab. Jewgienij Nikołajewicz Stiepanow (Odessa, Ukraina)

 

Działy

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Zasady kwalifikowania i recenzowania tekstów

 1. Po wpłynięciu tekstu Komitet Redakcyjny dokonuje jego wstępnej kwalifikacji pod kątem zgodności z profilem czasopisma.

 2. W wypadku pozytywnej kwalifikacji tekst kierowany jest do dwóch recenzentów spoza grona pracowników Uniwerystetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

 3. Zasadą jest wyznaczenie recenzentów, których miejsce afiliacji nie jest tożsame z miejscem afiliacji autora tekstu.

 4. Recenzja ma charakter obustronnie anonimowy, tzn. Komitet Redakcyjny nie ujawnia autorowi nazwisk recenzentów, recenzenci zaś nie znają tożsamości autora tekstu.

 5. Recenzja przygotowywana jest w formie pisemnej, opisowej (bez specjalnego formularza).

 6. Recenzja winna zawierać jednoznaczną konkluzję, tj. stwierdzenie o przeznaczeniu tekstu do druku (ewentualnie ze wskazaniem przez recenzenta koniecznych poprawek) lub wnioskowanie o odrzucenie tekstu.

 7. Po uzyskaniu recenzji Komitet Redakcyjny zapoznaje z nimi autora tekstu, prosząc o ustosunkowanie się do ewentualnych uwag recenzentów.

 8. W wypadku sprzecznych konkluzji recenzenckich Komitet Redakcyjny może wnioskować o powołanie dodatkowego recenzenta lub podjąć kolegialną decyzję o dalszych losach tekstu.

 9. Zbiorcza lista recenzentów zapraszanych do współpracy (bez wskazywania nazwisk recenzentów poszczególnych tekstów) podawana jest w każdym tomie rocznika.

 10. Autor zawiera umowę z Wydawnictwem Naukowym – wydawcą czasopisma, deklarując, że złożony tekst jest rezultatem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.

Kolegium Recenzentów

 • Dr hab. Anna Bolek (Kraków),
 • Prof. dr hab. Zofia Czapiga (Rzeszów),
 • Dr hab. prof. UR Ewa Dźwierzyńska (Rzeszów),
 • Dr hab., prof. UP Janusz Henzel (Kraków),
 • Prof. dr hab. Krystyna Iwan (Szczecin),
 • Dr hab. Katarzyna Jastrzębska (Kraków),
 • Prof. Igor Kim (Nowosybirsk, Rosja),
 • Prof. dr hab. Ewa Komorowska (Szczecin),
 • Dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik (Sosnowiec),
 • Prof. dr hab. Aleksander Naumow (Kraków, Wenecja, Włochy),
 • Prof. dr hab. Kazimierz Prus (Rzeszów),
 • Prof. dr hab. Wasilij Szczukin (Kraków),
 • Prof. dr hab. Wiesław Witkowski (Kraków),
 • Dr hab. prof. UG Katarzyna Wojan (Gdańsk),
 • Prof. dr hab. Władysław Woźniewicz (Poznań),
 • Dr hab. Włodzimierz Wysoczański (Wrocław),

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).Wszystkie artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Bazy indeksacyjne

Czasopismo "Studia Russologica" jest indeksowane w następujących bazach:

CEJSH

ICI Journals Master List

CEEOL

Cenrum Otwartej Nauki CeON

Biblioteka Nauki

Repozytorium UP

 

 

 

 

 

 

 

 Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.