PERSONALIZACJA CELÓW OGÓLNYCH W NAUCZANIU ROSYJSKIEGO JĘZYKA BIZNESU NA STUDIACH RUSYCYSTYCZNYCH W ŚWIETLE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO.

Karolina Gołąbek

Abstrakt


Summary

Personalization  of General   Teaching Goals in Teaching  Business Russian at Russian Philology, Based on Common European Framework  of Reference.

Changes in the system of higher education resulted in introducing two stage  system of education and caused changes in  setting  teaching goals of Russian at  university. According to the author,  setting general linguistic goals and general  non-linguistic goals for the intermediate level of Business Language is the most appropriate . Not only   can they  be modified  in reference to different teaching conditions but also to various university graduation dates. In the present article the author also describes educational results, taking into consideration   knowledge level,  language skills and a  social competence of a student. The author refers to CEFR (Common European Framework of Reference) and also to Common National Framework of Reference  in order to describe precisely their range.

Key words: language competence, autonomisation, communication competence, сommunicative, linguistic, socioculture, sociolinguistic, foreign language, professional education, language level, specialized language.


Bibliografia


Literatura

Allan C. Ornstein, Francis P. Hunkins, Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, WSiP, Warszawa 1998.

Autonomia Programowa Uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, pod red. E. Chmieleckiej, MNiSW, Warszawa 2011.

Dziewanowska D., Motywacja, metody aktywizujące a nowe wyzwania edukacyjne, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, pod red. H. Komorowskiej, CODN, Warszawa 2003.

Komorowska H., O programach w kształceniu ogólnym i zawodowym, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2012.

Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym, pod red. H. Komorowskiej, Academica, Warszawa 2009.

Pado A., Общее владение языком», a potrzeby grup biznesowych, [w:] Rosyjski język biznesu w szkole wyższej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.

Piasecka M., Nauczanie języków obcych a jakość kształcenia akademickiego, [w:] Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym, pod red. H. Komorowskiej, Academica, Warszawa 2009.

Pfeiffer W., Nauka języków obcych: od praktyki do praktyki, Wagros, Poznań 2001.

Rudniański J., Uczelnia i Ty. Technologia pracy umysłowej studenta, WSiP, Warszawa 1975.

Szulc A., Słownik dydaktyki języków obcych, PWN, Warszawa 1997.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.