Ćwiczenia zapobiegające interferencji w nauczaniu języka rosyjskiego na I roku filologii rosyjskiej

Halina Zając-Knapik

Abstrakt


Упражнения, предупреждающие интерференциюв обучении русскому языкуна первом курсе русской филологии

В статье обсуждаются типичные языковые трудности в обучении русскому языку по-ляков, а также общеязыковые проблемы, связанные с этим явлением. Эмпирическаячасть статьи относится к грамматическим интерференционным упражнениям в го-ворении и письме. Они были разработаны на основе использованной нами концеп-ции квантования лингвистической информации и наших многолетних наблюденийв работе со студентами. Эффективность упражнений была подтверждена экспери-ментальными исследованиями, проведёнными нами среди студентов I курса русскойфилологии.Ключевые слова: интерференционные упражнения, экспериментальные исследова-ния, интерференционные ошибки, интерференция родного языка, обучение русскомуязыку, кванты лингвистической информации

Exercises Preventing Interferencein Teaching Russian Language in the First Yearof Russian Philology Studies

cussed.In the theoretical part of the article, typical interference difficulties in teachingRussian language to Polish students and some general linguistics problems connected withthis phenomenon are presented. The empirical part of the article concerns writing and speakinginterference grammar exercises. They have been prepared by us on the basis of the implementedby us concept of quantisation of linguistic information and our long time experiencein working with students. The effectiveness of the exercises has been confirmed by experimentalresearch conducted by us among 1st year Russian philology students.Key words: interference exercises, experimental research, interference mistakes, native languageinterference, teaching Russian language, quanta of linguistics information


Bibliografia


Dźwierzyńska E., Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania

języka obcego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Figarski W., Wyznaczniki powodzenia w szkolnej nauce języka rosyjskiego, WSiP, Warszawa

George H.V., Common Errors in Language Learning, Newbury House Publishers, Rowley 1972.

Janowska I., Refleksyjne nauczanie gramatyki, „Języki Obce w Szkole” 2004, nr 6, s. 40–48.

Komorowska H., Metody badań empirycznych w glottodydaktyce, PWN, Warszawa 1982.

Komorowska H., Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola – Ocena – Testowanie,

Wyd. „Fraszka Edukacyjna”, Warszawa 2004.

Kozłowska Z., O błędach językowych w tekstach polskich przekładów, [w:] Język rodzimy a język

obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka, red. A. Kopczyński, U. Zaliwska-Okrutna, Wydawnictwa

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002, s. 137–147.

Kozłowska Z., Szczęsny A., Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium, PWN, Warszawa

Michońska-Stadnik A., Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych

w kształceniu nauczycieli języków obcych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,

Wrocław 2013.

Pawlak M., Nowoczesne technologie a uczenie się i nauczanie gramatyki, [w:] Wykorzystanie

nowoczesnych technologii w dydaktyce języków obcych, red. M. Pawlak, B. Wolski, Poznań–

Kalisz–Konin 2011, s. 9–30.

Rada Europy: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie,

Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2001.

Szulc A., Błąd językowy a dydaktyka języka obcego, „Języki Obce w Szkole” 1982, nr 5, s. 259–

Wójcik T., Na marginesie zjawiska interferencji w nauczaniu języka rosyjskiego, „Język Rosyjski”

, nr 1, s. 8–16.

Wójcik T., Językoznawcze aspekty metodyki nauczania języka rosyjskiego, Wydawnictwo UAM,

Poznań 1973.

Zając-Knapik H., Rola języka ojczystego w nauczaniu gramatyki języka rosyjskiego na studiach

rusycystycznych i proponowane rozwiązania dydaktyczne, „Linguodidactica”, t. XIX, red.

M. Karolczuk, Białystok 2015, s. 265–281.

Zając-Knapik H., Sposoby przezwyciężania interferencyjnych błędów gramatycznych w procesie

praktycznego nauczania języka rosyjskiego na III roku studiów rusycystycznych, „Annales

Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica VIII” 2015, s. 168–178.

Zając-Knapik H., Interferencyjne błędy gramatyczne studentów II roku filologii rosyjskiej i sposoby

ich przezwyciężania, [w:] Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich,

red. H. Chodurska, A. Kotkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,

Kraków 2016, s. 362–376.

Генцель Я. (Henzel J.), Квантование лингвистической информации и его применение

в лингводидактических материалах по русскому языку, [в:] Вопросы лингвистики

и лингводидактики. Материалы конференции МАПРЯЛ, red. Т. Жеберек, Wydawnictwo

Naukowe WSP, Kraków 1996, s. 214–221.

Карольчук М. (Karolczuk M.), Грамматическая интерференция в процессе обучения рус-

ской речи польских студентов-филологов, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,

Białystok 2006.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.