Kino rosyjskie w polskim przekładzie – napisy dialogowe

Marcin Dziwisz

Abstrakt


Русское кино в польском переводе – перевод с помощью субтитров

Резюме

Настоящая статья посвящена анализу перевода русской кинопродукции на польский язык. Объектом наших исследований является перевод на польский язык трех российских кинокартин: 9 рота, Сволочи и Бумер 2. В данных фильмах можем проследить и выделить способы компрессии, а также представить возможные техники перевода сленга, обращений, которые использует переводчик, так как фильмы, выбранные для работы, насыщены в большой степени арготизмами, сленгом и лексикой связанной с повседневной жизнью солдат.

Ключевые слова: перевод кинопродукции, субтитры, эквивалентность, компрессия, культура исходного и переводящего языка

 

Russian Movies in Polish Translation – Dialogue Subtitles

Abstract

This text is a description of selected translation strategies applied in film translations with the use of dialogue subtitles. Collected research material was taken from Polish translations of Russian productions such as: Девятая рота: 2005, Сволочи: 2006, Бумер 2: 2006. Following elements of original dialogue line were subjected to the analysis: direct address, realities names occurring in dialogues, slang elements. Methods of transferring particular Russian text units were described within the context of compression.

Key words: film translation, subtitles, equivalency, compression, culture of original and translation


Bibliografia


Adamowicz-Grzyb G., Jak redagować napisy do filmów. ABC tłumacza filmowego, Fortima, Warszawa 2011.

Belczyk, A., Tłumaczenie filmów, Wydawnictwo „Dla szkoły”, Bielsko-Biała 2007.

Bogucki Ł., Tłumaczenie wspomagane komputerowo, PWN, Warszawa 2009.

Garcarz M., Przekład slangu w filmie, Wydawnictwo Tertium, Kraków 2007.

Lewicki R., Zagadnienia lingwistyki przekładu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.

Orzechowska J., O potrzebie „zarządzania” imionami własnymi w przekładach powieści kryminalnych Aleksandry Marininy „Acta Polono-Ruthenica” 2017, XXIII/4, s. 125–134.

Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo UAM, Poznań 1998.

Polskie napisy do filmu Бумер 2, tłumacz nieznany.

K. Райс, Классификация текстов и методы перевода

Polskie napisy do filmu Сволочи, tłumacz nieznany, https://www.napiprojekt.pl [dostęp: 9.10.2019].

Polskie napisy do filmu 9 рота, tłumacz nieznany, https://www.napiprojekt.pl [dostęp: 9.10.2019].

Szczerbowski T., Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe, Wydawnictwo Naukowe UP im. KEN, Kraków 2018.

Tomaszkiewicz T., Przekład audiowizualny, PWN, Warszawa 2006.

Райс K., Классификация текстов и методы перевода, [в:] Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике, ред. В.Н. Комиссаров, Изд-во института общего среднего образования РАО, Москва 1978, c. 202–228.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.