Humor utracony w przekładzie

Iwona Mytyk

Abstrakt


В статье вводится понятие словесного комизма и анализируются способы достижения данного явления. Автор упоминает механизм создания юмора в комедиях и отмечает трудности, с которыми сталкивается переводчик при переводе фильмов, содержащих словесный юмор. В качестве эмпирического материала использовались примеры фрагментов диалогов, встречающиеся в кинокартинах Юлиуша Махульского, которого в Польше считают королем комедии, вместе с их переводами на русский язык. В статье доказывается, что в случае перевода словесного комизма, зрители, которые не знают языка оригинала, часто теряют многие эмоции.

 

The article introduces the concept of verbal comedy and analyzes the means to achieve a given phenomenon. The mechanism of creating humor in comedies was mentioned and the difficulties encountered by the translator when translating texts containing verbal jokes were mentioned. Examples of dialogue fragments found in the films of Juliusz Machulski, considered in Poland as the king of comedy, together with their translations into Russian, were used as empirical material. The article proves that in the case of translating verbal comedy, there is often a loss of emotion in viewers who do not know the original language.


Bibliografia


Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2000.

Belczyk A., Tłumaczenie filmów, Dla szkoły, Wilkowice 2007.

Buttler D., Polski dowcip językowy, PWN, Warszawa 1974.

Gołaszewska M., Śmieszność i komizm, Ossolineum, Wrocław 2006.

Jaworski M., Nasz język, WSiP, Warszawa 1987.

Lipiński K., Vademecum tłumacza, Print book. Polish, Kraków 2004.

Miławska-Ratajczak M., Dialog w roli głównej. Polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów, Universitas, Kraków 2018.

Tomaszkiewicz T., Przekład audiowizualny, PWN, Warszawa 2008.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.