Konstruktywizm w dydaktyce języków obcych – wybrane założenia teoretyczne

Halina Zając-Knapik

Abstrakt


Целью настоящей статьи является представление основных положений конструктивизма как педагогической теории в обучении иностранным языкам и ее отражение в активном процессе обучения. Мы обсуждаем конструктивистскую познавательную модель и ее противоположность: объективистскую модель. Согласно конструктивистскому подходу, анализируем его принципы обучения, а также роль учителя и учащегося в процессе обучения и изучения. Подчеркиваем роль ЦЛИЛ (интегрированного предметно-языкового обучения) в конструктивистском подходе и его роль в дидактической практике.

The aim of the article is a demonstration of the main assumptions of constructivism as a pedagogical theory in foreign language teaching, and its reflection in the active process of learning.
The cognitive model and its opposite, the objective model, are discussed. The principles of teaching according to the constructivist approach and the role of the teacher and the student in the process of teaching and learning are analysed. The authors refer to CLIL (Contended Language Integrated Learning) and its role in the constructivist approach. The role of this approach
in educational practice with the application of information technology is emphasised.

Bibliografia


Atroszko B., Konstruktywizm jako źródło inspiracji dla rozwoju współczesnej edukacji nauczycieli [w:] Revieved Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants QUAERE 2018, vil. VIII, June 27–29, 2018, Magnanimitas: Hradec Kralove, Czechy 2018, s. 1224–1231.

Borawska-Kalbarczyk K., Konstruktywistyczna teoria kształcenia w praktyce edukacyjnej – wybrane aspekty, „Kultura i edukacja” 2012 nr 1 (87), s. 135–155.

Chojnacka-Gartner J., Konstruktywistyczny nauczyciel - mity a rzeczywistość,[w:] Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, red. M. Pawlak, M. Derenowski, B. Wolski, Poznań–Kalisz 2009, s. 67–75.

Chorab G., Nauczyciel w paradygmacie konstruktywistycznym, „Szkoła – Zawód – Praca” 2017 nr 13, s. 45–53.

Dylak S., Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli [w:] www.cen.uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.pdfDW 08/2007.

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, testowanie (wersja polska), Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003.

Frania M., Nowe media, technologie i trendy w edukacji. W kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego, Impuls, Kraków 2017.

Frosztęga-Ryszawy R., Uczenie się języków obcych w świetle neurobiologii, „Przegląd Edukacyjny” 3/4/2016 (102/103), s. 6–10.

Gębal P.E., Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2020.

Gofron B., Konstruktywistyczne ujęcie procesu uczenia się, „Periodyk naukowy Akademii Polonijnej” nr 1, 2013, s. 159–172.

Glasersfeld E. Von, Poznanie bez metafizyki: stanowisko radykalnego konstruktywizmu [w:] „Radykalny Konstruktywizm. Antologia”, red. B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk, Wrocław: GAJT, Wydawnictwo 2010, s. 29–46.

Kilpatrick W. H., The Project Method. Teachers College Record 19 (Sept.), pp. 319–335.

Juszczyk S., Konstruktywizm w nauczaniu [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2., Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003, s. 29–36.

Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.

Klus-Stańska D., Behawioryzm versus konstruktywizm: opozycyjne źródła koncepcji programowych [w:] Nauczycielskie zmagania z podstawą programową. Ku nowym odczytaniom dokumentów i praktyk szkolnych, red. A. Dereń, J. Tersa, T. Sadoń-Osowiecka, Kartuzy: Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach 2010a, s. 43–59.

Klus-Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010b.

Kossakowska-Maras M., Konstruktywizm i konektywizm w nauczaniu języka obcego – możliwości, trudności, wyzwania [w:] Perspektywy i wyzwania współczesnej edukacji, red. E. Chodźko, M. Śliwa, Wyd. Naukowe TYGIEL, Lublin 2019, s. 29–37.

Klus-Stańska M., Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002.

Lewicka G., Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się, Wrocław 2007.

Madej M., Faron A., Maciejewski W., E-learning w dydaktyce szkoły wyższej – założenia, doświadczenia, rekomendacje, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2016.

Muszyńska B., Papaja K., Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN DA, Warszawa 2019.

Popławska A., Konstruktywistyczne ujęcie procesu kształcenia jako warunek powodzenia szkolnego w społeczeństwie informacyjnym [w:] red. R. Piwowarski, Dziecko, sukcesy i porażki, IBE, Warszawa 2007.

Rozenberg M., Motywacja w dydaktyce języków obcych z perspektywy konstruktywizmu [w:] „Philologica Wratislaviensia: Acta ET Studia”, nr 2.1, s. 117–124.

Schmidt S. J., Rzeczywistość obserwatora [w:] Radykalny konstruktywizm. Antologia, red. B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk, Wrocław: GAJT, Wydawnictwo 2010, s. 243–259.

Skowronek B., Nauczanie języków obcych: tradycja a współczesność, instrukcja a konstrukcja, „Lingwistyka Stosowana. Przegląd” t. 1:2009, s. 227–235.

Walat W., Poszukiwanie nowego modelu edukacji w oparciu o idee kognitywizmu i konstruktywizmu [w:] „Edukacja ˗ Technika ˗ Informatyka” 1/2, 29–39, 2010, s. 28–38.

Wolski P., Wirtualna rzeczywistość ˗ nowa perspektywa konstruktywistycznej dydaktyki języków obcych? [w:] Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, red. M. Pawlak, M. Derenowski, B. Wolski, Poznań–Kalisz 2009, s. 77–86.

Zając-Knapik H., Wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem podejścia zadaniowego w nauczaniu języków obcych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” 2017, z. 10, s. 154–164.

Zając-Knapik H., Autonomia w nauczaniu języków obcych – wybrane założenia teoretyczne i propozycje w zakresie praktycznego nauczania, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” 2020, z. 13, s. 92–107, http://sr.up.krakow.pl//article/view16899911.13.10

Żylińska M., Konstruktywistyczna dydaktyka języków obcych, „Języki Obce w Szkole” 2009, nr 1, s. 5–14.

Żylińska M., Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teoria i praktyka, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.


Pełny tekst: PDF

Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.