Autor - szczegóły

Cierniak, Urszula, Akademia im, Jana Długosza w Częstochowie, Polska

  • No 10 (2017): Studia Russologica X (2017) - Articles
    «Центр», «периферия» и проблемы культурной идентичности в диспутах православия с католичеством (контексты и перемены)
    Abstrakt  PDFArtykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.