No 10 (2017)

Studia Russologica X (2017)

Spis treści

Articles

Przestrzeń wybrana. Ogrody Eschera w „FUTU.RE” Dmitrija Głuchowskiego (na materiale polskiego przekładu powieści) PDF
Joanna Darda-Gramatyka 17-28
Łamanie maksymy ilości w polskich przedrukach rosyjskich komunikatów prasowych (na materiale Tygodnika Forum w latach 2009-2011) PDF
Gabriela Sitkiewicz 29-40
Ассоциативная семантика слова в виртуальном пространстве игрового художественного текста PDF
Татьяна Гридина 41-46
«Центр», «периферия» и проблемы культурной идентичности в диспутах православия с католичеством (контексты и перемены) PDF
Urszula Cierniak 47-58
Derfintos, czyli Tadeusz Bułharyn (1789-1859) – między rzeczywistością i autokreacją PDF
Irena Koza 59-68
Символика девушки в поэзии С.А. Есенина PDF
Jolanta Kur-Kononowicz 69-77
«А был ли мальчик?»: несколько штрихов к биографии Бориса Житкова PDF
Галина Василькова 78-86
Текст раешника в традиционной смеховой народной культуре PDF
Надежда Коновалова 87-92
Лев Шестов. Дилемма знания и веры PDF
Нина Раковская 93-102
Роман Владимира Маканина Две сестры и Кандинский: жанровый эксперимент PDF
Anna Stankeviča 103-109
Зеркальность и музыкальность во фрагменте поэтической картины мира Полины Барсковой. Аспект семиотизации страстей PDF
Светлана Фокина 110-118
Индивидуализация обучения – основная задача учителя в современной школе PDF
Dorota Dziewanowska 119-128
PERSONALIZACJA CELÓW OGÓLNYCH W NAUCZANIU ROSYJSKIEGO JĘZYKA BIZNESU NA STUDIACH RUSYCYSTYCZNYCH W ŚWIETLE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO. PDF
Karolina Gołąbek 129-141
O projekcie gry językowej – elementy coachingu jako narzędzie w procesie nauczania PDF
Gabriela Sitkiewicz, Joanna Darda-Gramatyka 142-153
Wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem podejścia zadaniowego w nauczaniu języków obcych PDF
Halina Zając-Knapik 154-164
Этапы развития креативной языковой компетенции PDF
Виктория Горбань, Юлия Саранина 165-174
Предпереводческий анализ текста (на материале одного четверостишия Осипа Мандельштама) PDF
Anna Bednarczyk 175-187
Projekt słownika przekładowego rosyjskiej leksyki politycznej PDF
Bogumił Gasek 188-198
Przekład – przekraczanie barier PDF
Maria Piotrowska 199-208
Несоответствия в переводе на польский язык романа О. Робски «Casual» PDF
Natalia Semeniuk 209-218
Slang w przekładzie PDF
Tadeusz Szczerbowski 219-230
М. Лермонтов по-украински (на примере поэзии «Белеет парус одинокий…») PDF
Leslava Korenovska 231-243


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.