No 11 (2018)

Studia Russologica XI (2018)

Spis treści

Articles

Ćwiczenia zapobiegające interferencji w nauczaniu języka rosyjskiego na I roku filologii rosyjskiej PDF
Halina Zając-Knapik 5-16
Метод корпусного исследования – преимущества и недостатки (на примере использования Национального корпуса русского языка) PDF
Izabela Kozera 17-32
Фразеологизмы русских говоров Одесщины в свете лингвокультурных кодов PDF
Наталья Арефьева 33-42
Роль грамматических знаний и умений в процессе усвоения пунктуации PDF
Лариса Михеева 43-52
Ironia w twórczości poetyckiej Bułata Okudżawy PDF
Paweł Ligęza 53-65
Trauma pierwszej wojny światowej w twórczości Zygmunta Krzyżanowskiego PDF
Paweł Łaniewski 66-76
Koncept apokatastazy w wybranych wierszach Siergieja Gorodieckiego z tomu Ярь PDF
Agnieszka Potyrańska 77-92
«Прихоть истории»: к рецепции Бурной жизни Лазика Ройтшванеца Ильи Эренбурга в российской и польской критике PDF
Agnieszka Ścibior 93-103
Авторские миры в критическом дискурсе конца ХІХ – начала ХХ веков PDF
Нина Раковская 104-112
Флейта как знак дионисийского мироощущения в авторском мифе Андрея Ширяева PDF
Светлана Фокина 113-123
Rzeczywistość radziecka i rosyjska w przekładzie (na materiale tłumaczeń anegdot rosyjskich na język polski) PDF
Marcin Dziwisz 124-134
вопросу о русских подстандартных нарицательных, образованных от имен собственных и их польских соответствиях PDF
Густав Михал Акартель 135-145


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.