No 16 (2023)

Studia Russologica XVI (2023)

Spis treści

Articles

Travelogue in the Russian literary tradition PDF (English)
Zhaynagul Beisenova, Oksana Małysa, Gulsim Dosmaganbetova 5-13
Próba opisu kontrastywnego frazeologizmów pochodzenia biblijnego języka polskiego i ukraińskiego z korpusu jednostek nieposiadających ekwiwalentów formalnych i semantycznych PDF
Marina Borowik 14-24
Hebrajskie jednostki objętości/pojemności w Słowniku słowiańsko-polskim Józefa Lewickiego z 1830 roku PDF
Maria Bugajska 25-31
Echa wojny rosyjsko-ukraińskiej w wybranych tekstach grupy Leningrad PDF
Marcin Dziwisz 32-41
Doświadczanie zsyłki w świadectwach Polaków deportowanych do Tajynszy na Syberię PDF
Jadwiga Grunwald 42-57
Пародийная актуализация прецедентного текста российского политического дискурса PDF
Agata Jankowicz 58-72
Ключевые понятия конфликта в Донбассе в российской и украинской прессе (2014–2021) PDF (Russian)
Michał Jankowicz 73-88
Об украинизмах в газетных текстах, посвященных конфликту в Донбассе PDF (Russian)
Michał Jankowicz 89-102
Powieść Аня Каренина Lilii Kim jako przykład gry z klasyczną literaturą rosyjską. Wybrane zagadnienia PDF
Adam Karpiński 103-111
Administratorzy imperium. Obraz człowieka rozdwojonego w twórczości Jurija Dombrowskiego PDF
Monika Knurowska 112-127
Музыкальность текста в малой прозе Константина Паустовского (на примере рассказа Корзина с еловыми шишками) PDF (Russian)
Lesława Korenowska 128-138
Aktualne wyzwania i perspektywy badań etymologicznych języków słowiańskich PDF
Bogumił Ostrowski 139-167
«Качает черт качели» – опыт интерпретации стихотворения Фёдора Сологуба Чертовы качели (1907) PDF (Russian)
Agnieszka Potyrańska 168-183
Konkretyzacja piosenki za pomocą gestów i obrazów PDF
Tadeusz Szczerbowski 184-199
Czas w rosyjskiej przestrzeni językowo-kulturowej PDF
Karina Zając-Haduch 200-210
Литературоведческий ракурс современной украинистики в научной интерпретации Леславы Кореновской PDF (Russian)
Svetlana Fokina 211-220


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.