No 12 (2019)

Studia Russologica XII (2019)

Spis treści

Articles

Z tajemnic wschodnioeuropejskiej flory. O Mickiewiczowskich CARACH PDF
Halina Chodurska 5-14
Symbolika Księżyca w idiostylu Siergieja Jesienina (wybrane przykłady) PDF
Jolanta Kur-Kononowicz 15-28
Rozwój semantyczny kontynuantów prasłowiańskiego leksemu *blaznъ a jego etymologia PDF
Szymon Pogwizd 29-37
Barwa czarna we współczesnym języku hiszpańskim i rosyjskim PDF
Barbara Kosik-Szwejkowska 38-48
Почему не было «чистого социалистического реализма»? О грязи и чистоте в советском идеологическом дискурсе о культуре раннего хрущевского времени PDF (Russian)
Piotr Zemszał 49-58
Полупредикация и речевая номинация как ономасиологическая проблема PDF (Russian)
Олег Лещак 59-69
Зооконцепт «скот» в творчестве Константина Станюковича PDF (Russian)
Виктория Романенко, Наталья Ляховая 70-77
Внутренняя форма фразеологизмов: коннотативный аспект PDF (Russian)
Галина Сырица 78-87
Życie w leśnej pustelni – wiersz Siergieja Gorodieckiego Сестры PDF
Agnieszka Potyrańska 88-99
Философские стратегии в критическом тексте Акима Волынского. К постановке проблемы PDF (Russian)
Нина Раковская 100-107
Процессы сакрализации и демонизации в «мистериальном» лирическом сюжете поэта-эмигранта Андрея Ширяева PDF (Russian)
Светлана Фокина 108-119
Kino rosyjskie w polskim przekładzie – napisy dialogowe PDF
Marcin Dziwisz 120-130
О некоторых особенностях перевода английских фразеологизмов на русский язык PDF (Russian)
Надежда Басуева, Дарья Агафонова 131-140


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.


Artykuły zawarte w AUPC.SR są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica = ISSN 1689-9911.